7. maj 1919. Versaillestraktaten: Forslag til de slesvigske artikler

Traktatforslaget indeholdt ialt 440 Artikler, deriblandt i Afsnit XII i »Del III vedrørende de evropæiske politiske Bestemmelser« de nedenfor gengivne Artikler 109—114, som om­handler Slesvig.

Bemærk at dette ikke er den endelige traktats ordlyd! Det i teksten omtalte kort kan desværre ikke gengives.

Artikel 109

Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal fastsættes i Overensstem­melse med Befolkningens Ønsker.

I dette Øjemed vil Indbyggerne i de Omraader af det tidligere tyske Kejserrige, der ligger Nord for en Linje fra Øst til Vest (angivet ved en blaa Streg paa Kortbilag No. 3 til nærværende Traktat): som deler Slimundingen Syd for Lodsøen og følger Sliens Løb opad, derpaa forlader Slien og vender sig mod Sydvest, saaledes at den gaar Sydøst om Slesvig, Haddeby og Bustrup og Nordvest om Fartorp og naar Rcjde Aa Nordvest for Jagel, derefter følger Rejde Aas Løb og senere Trenens Løb  indtil et Punkt Nordøst for Frederiksstad, derpaa vender sig mod Syd til Ejderfloden, idet den gaar Øst om Frede­riksstad, følger Ejderens Løb indtil Vesterhavet, blive kaldede til at tilkendegive deres Ønsker ved en Afstemning, som skal foretages under følgende Vilkaar:

1. Fra nærværende Traktats Ikrafttræden og indenfor en Frist, som ikke maa overstige 10 Dage, skal de tyske Tropper og Myndigheder (ind­befattet Overpræsidenterne, Regeringspræsidenterne, Landraaderne, Over­borgmestrene) rømme Zonen Nord for den ovenfor fastsatte Linje.

Inden for den samme Frist skal Arbejder- og Soldater-Raadene, som er dannede i denne Zone, opløses; deres Medlemmer skal, for saa vidt de stam­mer fra en anden Egn og udøver deres Funktioner paa den Dag, nærværende Traktat træder i Kraft, eller har nedlagt dem efter 1. Marts 1919, ligeledes fjærnes.

Nævnte Zone skal uopholdelig stilles under Myndighed af en inter­national Kommission, bestaaende af fem Medlemmer, af hvilke de tre skal udpeges af de allierede og associerede Hovedmagter; den norske Regering og den svenske Regering skal anmodes om at udpege hver et Medlem; i Til­fælde af at de afviser at gøre dette, skal de to Medlemmer vælges af de alli­erede og associerede Hovedmagter.

Kommissionen, eventuelt bistaaet af de nødvendige Militærstyrker, skal have en almindelig Forvaltningsmyndighed. Den skal særlig drage Omsorg for uopholdelig at erstatte de fjærnede tyske Myndigheder og, hvis det er nødvendigt, selv at give Ordre til Bortfjærnelse af og Erstatning for saa- danne stedlige Myndigheder, for hvis Vedkommende dette maatte være paakrævet. Den skal træffe alle Forholdsregler, som den anser for egnede til at sikre en fri, uhindret og hemmelig Afstemning. Den skal lade sig bistaa af tyske og danske tekniske Raadgivere, valgte af den selv blandt den stedlige Befolkning. Dens Afgørelser skal træffes ved Stemmeflerhed.

Halvdelen af Omkostningerne ved Kommissionen’og de ved Folkeafstem­ningen opstaaede Udgifter skal bæres af Tyskland.

2. Stemmeret skal tilstaas enhver Person, uden Hensyn til Køn, som opfylder følgende Betingelser:

a) at have fuldendt det 20. Leveaar paa den Dag, nærværende Traktat træder i Kraft;

b). at være født i den Zone, som er undergivet Folkeafstemning, eller at være bosat deri fra en Dato, som ligger før 1. Januar 1900, eller at have været udvist derfra af de tyske Myndigheder uden at have bevaret sin Bopæl deri.

Enhver skal stemme i den Kommune, hvor han er bosat, eller hvorfra han stammer.

Militærpersoner, Officerer, Underofficerer og Soldater i den tyske Hær, som stammer fra den Zone i Slesvig, der er underkastet Folkeafstemningen, skal sættes i Stand til at begive sig til det Sted, hvorfra de stammer, for dér at deltage i Afstemningen.

3. I det Afsnit af den rømmede Zone, som ligger Nord for en Linje fra Øst til Vest (angivet ved en rød Streg paa Kortbilag Nr. 3), som gaaer Syd om Øen Als og følger Midterlinjen af Flensborg Fjord, forlader Fjorden paa et Punkt, der ligger omtrent 6 Kilometer Nord for Flensborg, og følger det Bækløb opad, som gaar forbi Kobbermølle, indtil et Punkt Nord for Nyhus, løber Nord for Padborg og Ellund og Syd for Frøslev for derpaa at naa Østgrænsen af Tønder Amt (Kreds) paa det Punkt, hvor denne træffer sam­men med Grænsen mellem de tidligere Jurisdiktioner Slogs og Kær Herred, følger denne sidste Grænse lige til Skelbæk, følger med Strømmen Skelbæk (Gammel Aa), derefter Sønderaa’s og Vidaa’s Løb lige til det Knæ paa denne sidste, som befinder sig omtrent 1500 Meter Vest for Rudbøl, vender sig mod Nordvest for at naa Vesterhavet Nord for Sieltoft, derfra løber Nord om Øen Sild, skal den ovenfor nævnte Afstemning finde Sted senest tre Uger efter, at Landet er rømmet af de tyske Tropper og Myndigheder.

Resultatet af Afstemningen skal bestemmes ved Flertallet af Stemmer i det hele Afsnit. Dette Resultat skal ufortøvet af Kommissionen bringes til de allierede og associerede Hovedmagters Kundskab og forkyndes.

Hvis Afstemningen falder ud til Gunst for en Genindlemmelse af dette Omraade i Kongeriget Danmark, har den danske Regering, efter Aftale med Kommissionen, Ret til at lade det besætte af sine militære og admini­strative Myndigheder umiddelbart efter denne Forkyndelse.

4. I det Afsnit af den rømmede Zone, der ligger Syd for det tidligere angivne Omraade, og som Nord for en Linje fra Øst til Vest (angivet ved en sort Streg paa Kortbilag Nr. 3), udgaar fra Østersøen omtrent 13 Kilometer Øst—Nordøst for Flensborg, vender sig mod Sydvest, idet den løber Sydøst om Sigum, Ringsbjerg, Munkbrarup, Adelby, Tostrup, Jaruplund, Oversø og Nordvest om Lang­balleskov, Langballe, Bønstrup, Rylskov, Veseby, Lille Volstrup, Store Solt, derefter løber mod Vest Syd om Frørup og Nord om Vanderup, derpaa gaar mod Sydvest, Sydøst om Okslund, Stiglund og Østenaa og Nordvest om Landsbyerne ved Vejen Vanderup—Kollund, derefter løber mod Nordvest, Sydvest om Lyngsted, Hjoldelund, Goldelund og Nordøst om Kolkerhede og Høgel indtil Knæet paa Soholm Aa, omtrent en Kilometer Øst for Soholm, hvor den støder til Sydgrænsen for Tønder Amt (Kreds), følger denne Grænse lige til Vesterhavet, løber Syd om Øerne Før og Amrom og Nord om Øerne Oland og Langenes, skal der skrides til Afstemning senest fem Uger efter, at Afstemningen har fundet Sted i det forannævnte Afsnit.

Afstemningsresultatet skal fastslaas kommunevis efter Stemmeflertallet i hver Kommune (Gemeinde)

5. I det Afsnit af den rømmede Zone, som ligger Syd for det foran­nævnte Afsnit og Nord for den Linje, som gaaer fra Sliens Munding, til den ender ved Ejderens Munding, skal der skrides til Afstemning senest to Uger efter, at Folkeafstemningen har fundet Sted i det andet Afsnit.

Afstemningsresultatet dér skal ligeledes fastslaas kommunevis ifølge Stemmeflertallet i hver Kommune (Gemeinde).

Artikel 110

En Kommission bestaaende af syv Medlemmer, af hvilke de fem skal vælges af de allierede og associerede Hovedmagter, et af Danmark og et af Tyskland, skal træde sammen inden fjorten Dage, efter at det endelige Af­stemningsresultat er fastslaaet, for paa Stedet at fastsætte Grænsen.

Afgørelserne skal tages efter Stemmeflerhed og være bindende for begge interesserede Parter.

Artikel 111

Indtil Grænsen er bleven endelig fastsat i Marken, vil de allierede og asso­cierede Hovedmagter fastslaa en Grænselinje, draget paa Grundlag af Af­stemningsresultatet efter Forslag af den internationale Kommission, idet de tager Hensyn til Lokaliteternes særlige geografiske og økonomiske For­hold.

Fra dette Øjeblik kan den danske Regering lade disse Territorier besætte af danske civile og militære Myndigheder, og den tyske Regering kan indtil den nævnte Grænselinje genindsætte de civile og militære Myndigheder, som den havde trukket tilbage.

Tyskland erklærer, at det til Fordel for de allierede og associerede Hoved­magter giver endeligt Afkald paa enhver Højhedsret over de Omraader af Slesvig, der ligger Nord for den Grænselinie, der er fastslaaet, som ovenfor nævnt. De allierede og associerede Hovedmagter vil overgive de nævnte Territorier til Danmark.

Artikel 112

Alle Indbyggere i det Omraade, der vender tilbage til Danmark, erhver­ver uden videre, med Fortabelse af den tyske Statsborgerret, det danske Indigenat [Indfødsret].

Dog kan Personer, der først efter 1. Oktober 1918 har bosat sig i dette Omraade, kun med den danske Regerings Godkendelse erhverve dansk Ind­fødsret.

Artikel 113

Indtil to Aar efter den Dag, paa hvilken Suveræniteten over hele det Omraade eller den Del af de Omraader, inden for hvilke der finder Folke­afstemning Sted, falder tilbage til Danmark, har enhver over 18 Aar gammel Person, som er født i de til Danmark tilbagefaldende Omraader, men som ikke har Bopæl i disse, og som har tysk Indfødsret, Ret til at optere for Danmark; og enhver over 18 Aar gammel Person, som har sin Bopæl i de Omraa­der, der vender tilbage til Danmark, Ret til at optere for Tyskland.

Ægtemandens Option omfatter ogsaa Hustruens, og Forældrenes Option omfatter ogsaa Børn under 18 Aar.

Personer, der har gjort Brug af den ovenfor omtalte Optionsret, skal inden for de næste tolv Maaneder flytte deres Bopæl til den Stats Omraade, for hvilken de har opteret.

Det staar dem frit for at bevare deres faste Ejendom paa den anden Stats Omraade, i hvilken de havde Bopæl før Optionen. De kan medføre deres Løsøre af enhver Art. Herfor paalægges der dem hverken Ud- eller Indfør­sels-Afgifter.

Artikel 114

Omfanget eller Arten af de finansielle eller andre Byrder, som paahviler Tyskland eller Preussen, hvoraf Danmark skal bære en Andel, fastsættes i Overensstemmelse med Artikel 254 i Afsnit IX (finansielle Bestemmelser) i nærværende Traktat.

Ved særlige Bestemmelser skal alle andre Spørgsmaal afgøres, som maatte opstaa ved den fuldstændige eller delvise Tilbagelevering til Danmark af de Omraader, hvis Prisgivelse Traktaten af 30. Oktober 1864 havde paalagt Danmark.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *