7. juli 1919. Usikker og urolig overgangstid

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er fjortende del.

I Forsommeren 1919 blev Nordslesvig (…) Stabelplads for Masser af tyske Varer og Tilflugtssted for Folk syd fra, som vilde bringe deres Penge i Sikkerhed heroppe. I Juni Maaned udsendte ”Wolffs Bureau” en Dag efterstaaende Meddelelse:

”Det har i de sidste Dage vist sig, at hele Tog af Biler med Varer og Penge er gaaet til Danmark. Ejendomme i Nordslesvig købes til Fantasipriser”.

Omkring 1. August klages der i den tyske Presse over, at den nævnte Trafik fortsattes i en uhyggelig Grad. Man har derfor paabudt, at der skal føres Kontrol og indhentes Tilladelse til at indføre Varer til Nordslesvig.

Fjorten Dage senere berettes, at der alene af Skatteflygtninge til  Afstemningsomraadet er blevet deponeret 40 Millioner Mark ved de offentlige tyske Kasser.

Den 30. Oktober kundgøres, at den preussiske Regering har afspærret Nordslesvig fra det øvrige slesvigske Omraade ved en Militarkæde, der skal forhindre Udsmugling af Levnedsmidler og Kvæg til Afstemningsomraadet.

Alle disse Omstændigheder og Tilstande, som her kun har kunnet omtales i Korthed, skabte naturligvis samvirkende de mest brogede Forhold. Det var derfor ikke forbavsende, at urolige og yderliggaaende Elementer, dels Folk fra Landsdelen, som var mærket af Krigens raa Forhold, dels Eventyrere syd fra, søgte ved at fiske i rørte Vande at fremkalde Uroligheder, og at disse til Tider gav sig ret ondartede Udslag.

Da Kravene om Landsdelens Besættelse ikke kunde opfyldes for efter Afstemningen, og man maatte regne med, at den preussiske Regering i Løbet af kort Tid vilde tilbagekalde sit Statspoliti, Gendarmeriet, var det nødvendigt, at der indrettedes et særligt Politikorps.

De til Landraadsposter og Politimesterembeder udsete Personer kaldtes derfor til København, hvor man drøftede Situationen og enedes om at organisere et nyt midlertidigt Gendarmeri, bestaaende af hjemvendte Soldater.

Denne Beslutning var Oprindelsen til det internationale Gendarmerikorps, som kom til at bestaa af 258 Mand og 6 Politiassistenter. Det gjorde efter Omstændighederne god Fyldest og har for øvrigt sin egen Historie.

Vi holder nu en lille pause med Svendsen – de næste afsnit bringes til december 1919, hvor de tidsmæssigt passer bedre.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *