5. juli 1919. Skarp protest mod tyskernes fremfærd fra Mellemslesvigsk Udvalg

Mellemslesvigsk Udvalg vedtog 5. Juli 1919 følgende Protestskrivelse:

Efter at der i de allierede og associerede Magters Fredstraktat af 7. Maj var tilsikret ogsaa Befolkningen i den 3. slesvigske Zone Retten til ved en Folkeafstemning at give til Kende, om den vilde tilhøre Danmark eller Tyskland, glædede Befolkningen sig til efter  Rømningen af Landet frit at kunne sige sin Mening og fastslaa, at man i Tilfælde af en Afstemning for Danmark vilde blive loyale danske Statsborgere.

At Afstemningen i 3. Zone blev strøget, fremkaldte en dyb Skuffelse, og den samtidige Opgivelse af Rømningen af 3. Zone gjorde det umuligt at lægge Befolkningens virkelige Sindelag for Dagen, uafhængigt af det altyske Embedsmandsapparat.

Til Trods herfor enedes en Række Mænd, hvis Familie fra gammel Tid havde haft Bolig i 3. Zone, om at give Befolkningen Lejlighed til i en Petition at gøre Ønsket om at faa Del i Folkenes  Selvbestemmelsesret gældende, idet man henviste til, at Grænsen mellem Danmark og Tyskland ogsaa efter den endelige Affattelse af Fredstraktaten (Art. 109) skal drages i Overensstemmelse med Befolkningens Ønsker.

De paagældende Mænd fra 3. Zone skred i Løbet af faa Dage med levende Iver til Organisationen af Arbejdet. At dømme efter de allerede indløbne Petitioner fra enkelte Egne vilde Kravet være blevet rejst mangetusindstemmigt.

Da blev Arbejdet, efter Denunciationer af det af Regeringen i Berlin
med 200.000 Mk. understøttede Tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig, ved Hjælp af Embedsmandsapparatet hindret med Vold og Magt.

28. Juni offentliggjorde Det tyske Udvalg i alle tyske Blade i 3. og 2.
Zone en »Advarsel mod Højforræderi« , navngav nogle af de
omtalte Mænd og søgte at skræmme alle Underskrivere af Petitionen med, at de gjorde sig skyldige i Højforræderi.

Samme Dag blev Gaardejer Cornelius Petersen fra Vesteranflod arresteret i Ejdersted og forhørt, men dog atter sat paa fri Fod. 4. Juli blev han paany arresteret i Tinglev og ført til Tønder, hvor han først efter at have deponeret en Kaution paa 5.000 Mk. foreløbig igen blev frigivet. Han er under Dags Dato paany indkaldt til Forhør.

Ligeledes 4. Juli blev Gaardejer W. Wall i Obdrup arresteret. — Samme Dag foretog Flensborg Kriminalpoliti en Husundersøgelse hos Mellemslesvigsk Udvalg og beslaglagde Skrifter og Petitioner.

Ligeledes 4. Juli fandt Husundersøgelser Sted hos Teglværksejer Fischer i Mühlenbrück og hos Gaardejer Clausen i Bov, og i Freienwill blev Folk, der samlede Underskrifter, krævet til Regnskab af Gendarmer, som under Trusel om at arrestere dem afkrævede dem Petitionerne.

Det er følgelig gjort umuligt for Befolkningen i 3. slesvigske Zone at
opløfte sin Røst, og der foreligger kun Petitioner med 550 Underskrifter, som indløb straks ved den første Begyndelse af Arbejdet.

Vi henstiller til Overvejelse, om det lader sig forene med den af alle Magter og af Fredstraktaten anerkendte Grundsætning om Folkenes Selvbestemmelsesret, at en Befolkning paa gammel dansk Grund med Vold og Magt hindres i at udtale en Bøn og tilkendegive sine Ønsker vedrørende sin Hjemstavns Tilhørsforhold paa en Tid, da Grænsen mellem Danmark og Tyskland skal forskydes i Overensstemmelse med Befolkningens Ønsker.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *