5. juli 1919. Fortsat udskrivning af fødevarer fra Sønderjylland

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tolvte del.

I Paris førtes de skæbnesvangre Forhandlinger om vor Fremtid. Indenfor det danske Folk uddybedes vedvarende Skillelinjerne angaaende Grænsen. Aldrig er de forskellige Anskuelser om et nationalt dansk Spørgsmaal blevet fremsat med den Bitterhed, som det skete i disse Uger i Pressen.

Ind imellem udførtes der dog heldigvis ogsaa fra mange Sider en praktisk Gerning med reelle Emner. Som et af de vigtigste paa dette Omraade skal blot nævnes Valutaspørgsmaalet, som voldte baade læg og lærd Hovedbrud.

Ved Nyvalgene til Kredsdagene i Begyndelsen af Maj Maaned havde den danske Befolkning omsider opnaaet den Repræsentation, som den havde Krav paa. Der var saaledes til Haderslev Kredsdag valgt 20 danske og kun 5 tyske Medlemmer.

Denne Institution, der ligesom Byraadene i sin Virksomhed var bunden af tysk Lovgivning, kunde saa godt som intet udrette med Hensyn til Landsdelens Fremtid.

Et Forhold, som blev utaaleligt i Længden, for ikke at sige ødelæggende for Landbruget, var de fortsatte store Udskrivninger.

Den 30. August telegraferede Sir Charles Marling, Formanden for Den internationale Kommission, til Paris: ”Der foreligger Meddelelse om, at de stedlige tyske Myndigheder i stor Stil rekvirerer Levnedsmidler af al Slags i den slesvigske Afstemningszone, navnlig i Egnen omkring Sønderborg og Aabenraa”.

Det kan tilføjes, at Den internationale Kommission efter Overenskomst med Tyskland senere udnævnte den danske Professor Møllgaard og den tysksindede Gaardejer Iversen til bl. a. at regulere Landmændenes Kvægleverancer til Minimalpriser.

Den praktiske Udførelse af denne Forholdsregel vakte imidlertid ogsaa megen Misnøje.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *