27. januar 1915. Hjemmefronten: Brødkorn beslaglægges og priserne stiger

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Beslaglagt Brødkorn

Landraaden i Haderslev bekendtgør ifølge “Flensborg Avis”:

“De paa min Ordre af Kommuneforstanderne beslaglagte Forraad af Hvede og Rug kan, naar de ikke kan opbevares paa Stedet, af Ejerne leveres paa Krigskornselskabets Vegne til Kornhandlerne Outzen, Speth og Holbeck i Haderslev og Outzen i Tyrstrup nu straks, inden hver især faar Ordre til Levering. Ved Levering maa det paagældende Firma udtrykkelig underettes om, at det drejer sig om beslaglagt Vare.

Desuden maa i hvert enkelt Tilfælde de kompetente Politimyndigheder (Amtsforstanderen osv.) underrettes af Ejeren om den nøjagtige Mængde, der er afleveret. Forsømmes dette, kan den paagældende Ejer ved mulige Unøjagtigheder udsætte sig for Vanskeligheder. For Korn, der allerede er leveret, maa den forsømte Meddelelse til Politimyndighederne ske nu bagefter.”

Fodtøjspriserne stiger

Skomagerne i Sønderborg Kreds forhøjer Prisen paa Fodtøj med 25%

Ganderupgaard

ved Fol er blevet købt af Gaardhandler Peter Jørgensen for 73.000 Mark. Overtagelse snarest. Den hidtilværende Ejer, E. Brink, er indkaldt til Krigstjeneste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *