24. marts 1915. Nye indkaldelser. Det tynder ud. En trykket stemning.

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den rigsdanske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Syd for Grænsen under Krigen

Nye Indkaldelser. — Det tynder ud. — En trykket Stemning.

Af den tidligere udskrevne Del af Landstormens 1ste Opbud (Mænd i Alderen indtil 39 Aar) er der i de sidste Dage indkaldt en Mængde i Nordslesvig, saa mange, at det lagt et alvorligt Tryk over Stemningen i mange Egne. Eksempelvis kan anføres, at der fra en enkelt Kommune — her tænkes ikke paa Købstæderne — er afgaaet 24 Mand.

En Del af dem skal møde i Berlin for at faa en meget kort Uddannelse og derfra afgaa til deres Bestemmelsessteder. Man er nu for­beredt paa, at alle de paa Sessionerne udtagne Mænd vil blive indkaldt, men allerede de Indkaldelser, der hidtil har fundet Sted, har tyndet stærkt ud i Befolkningen.

Oplysning om Saarede i Posen
Overpræsidiet i Provinsen Posen har oprettet et Oplysningsbureau, der giver hurtig Besked paa Forespørgsler om Saarede, der ligger paa Lasaretter i Po­sen. Nu har dette Kontor ifølge „Hejmdal” ogsaa optaget de tyske Krigslasarettcr i russisk Polen i sit Virkeomraade og er altsaa i Stand til ogsaa at give Oplysninger om Saa­rede og Syge paa disse Lasaretter.

K ontorets Adresse er: Auskunftsstelle über Verwundete in der Provinz Posen, in Posen O. 1, Taubenstrasze 1.

Det er bedst at forespørge paa Post­kort, med vedføjet Svarkort med Af­senderens nøjagtige Adresse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *