19. oktober 1917 – Danske officerer på vestfronttur

Midt i oktober samledes en lille gruppe danske officerer sig i Berlin for at påbegynde en rejse til vestfronten arrangeret af det tyske militær.  Deltagerne var oberst A.G. Nyholm, Kaptajn V.A. Wilkenschildt, Kaptajn C.H. Rye og militærattaché i Berlin oberst E.O.N. Castonier. Da der var tale om en tjenesterejse aflagdes behørigt rapport, der i dag befinder sig i Rigsarkivet.

For Vort Besøgt ved den tyske Hær var der tilrettelagt et omfangsrigt og ret detailleret Program, hvis Enkeltheder nærmere vil fremgaa af Bilag 1. Programmet var saavel meget alsidigt som ogsaa ret anstrængende. For hver Dag havde man, til Dels til de mindste Enkeltheder, nøje fastsat, hvad der skulde besigtiges – selv Søndagene var ikke undtagne, og der gaves overhovedet ingen Rastdag i de 4 Uger, Rejsen varede.

Naar dertil føjes, at den repræsentative Del af Turen – næsten daglig Frokost og Middag hos de højere Militærautoriteter, vi i Forbifarten kom i Berøring med, og hver Gang Præsentation for og Samtale med en mængde nye Officere – kun levnede os en ganske minimal Tid til, inden Omklædning til Middag eller efter denne sent om Aftenen, at fæste Dagens Hovedindtryk paa Papiret – Nedskrivning og Optegnelser paa Stedet var ikke vel set og fandt derfor ikke Sted – vil man forstaa, at Rejsen saavel fysisk som i psykisk Henseende stillede ikke ringe Krav til Deltagerne.

I den første Ugestid havde vi Standkvarter i Berlin og foretog herfra, dels pr. Automobil, dels pr. Jernbane Udflugter til forskellige militære Institutioner i Hovedstadens Nærhed. Vi var saaledes i Potsdam, hvor vi besaa Rekrutuddannelse og Kaserneringsforhold m.m. ved 4´Garde-Felt-Artilleriregiment og ved det historisk bekendte 1´Garde-Regiment til Fods, i Jüteburg og i Markendorf, hvor vi overværede henholdsvis Fodartilleriets Skydeskoles Skydninger med svært Skyts og Skarpskydning med de forskellige Minekastere, Granatkastere, Haandgranater o.s.v.; endvidere i Johannisthal, hvor vi besaa den berømte Flyveplads samt de 4 store private og indbyrdes konkurrerende Aeroplanfabrikker (Rumpler, L.V.G., National Flugzeugwerk og Albatros), som her har deres Hovedsæde, samt Hærens store, ligeledes her beliggende Flyvemaskinedeport, hvor de færdige og godkendte Flyvemaskiner med alle Reservedele magasineres, og hvor Reparationsværksteder af enhver Art forefindes.

Fremdeles var vi i Plaue, hvor vi fik Adgang til grundigt at gennemse de store Fabriksanlæg for Fremstilling af Skydebomuldskrudt og Nitroglycerinkrudt, samt i Döberitz, hvor en meget interessant Fremføring af et Maskingeværkompagni med svære Maskingeværer fandt Sted (Evolutioner, Fægtningsøvelse, Skarpskydning, Passage over forskellige Hindringer). I selve Berlin aflagde vi Besøg i ”Hauptsanitätsdepot” (Depot samt Reserverreparationsværksteder for alt Hærens Sanitetsmateriel af enhver Art), der paa os Lægmænd gjorde et imponerende Indtryk ved sine kolossale Dimensioner og ved sin mønsterværdigt gennemførte Systematik, Orden og Overskueligehed, og som det for en Fagmand formentlig maa være af største Interesse at studere nøjere.

(Rapport over en Tjenesterejse til den tyske vestfront okt.-nov. 1917, Militære rejserapporter (1746-1966) , Krigsministeriet, Rigsarkivet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *