17. februar 1920. Oprettelse af en særlig CIS-domstol

Oprettelse af en særskilt Domstol
Anordning No. 49 af 17. Febr. 1920:

§ 1. Overtrædelser af de Forbud, som er anført i den officielle  Samling af Bekendtgørelser fra den internat. Komm. for Slesvig, straffes med Pengebøder fra 30 til 10.000 Mk. og med Fængsel indtil 6 Mdr. eller med en af disse Straffe, saafremt der i vedkommende Bekendtgørelse selv ikke ertruet med en højere Straf, eller  Vedkommende er hjemfalden til en højere Straf efter de gældende tyske Straffelove.

§ 2. Til at dømme i Overtrædelsessager af den i § 1 nævnte Art oprettes en særskilt Domstol, som bestaar af 3 af den internat. Komm. udnævnte Dommere. Det tilkommer udelukkende denne Domstol at anstille Undersøgelser og i første og sidste Instans afsige Domme om Overtrædelser af omhandlede Art.

§ 3. Domstolens Afgørelser kan træffes uden forudgaaende  mundtlig Forhandling; dog skal der i alle Tilfælde gives den Anklagede lejlighed til at udtale sig.
Den Anklagede kan paa ethvert Trin af Proceduren benytte en Forsvarer.
Til Forsvarer kan antages enhver fuldmyndig Person, som er bosat
i Afstemningsomraadet.

§ 4. De idømte Straffe bliver efter Andragende fra og under Kontrol
af Domstolens Formand at fuldbyrde indenfor  fstemningsomraadet af de tyske Eksekutionsmyndigheder.

Pengebøder indbetales til den internat. Komm.s Regnskabsafdeling og overføres til Fondet for Forvaltningsomkostningerne i Afstemningsomraadet.

Strafbar adfærd

Anordning No. 50 af 17. Febr. 1920:
300 Ifølge Anordning af idag fra den internat. Komm. angaaende Oprettelse af en særskilt Domstol vil den blive ilagt Straf:

1. som viser Trodsighed imod de Paabud, som gives af den internat. Komm. eller af Politimyndighederne til Opretholdelse af den offentlige Ro,
2. som med Vold eller Trusler retter Angreb imod andre i Anledning af Afstemningen,
3. som ulovligt fjerner, sønderriver eller beskadiger Opslag eller andre Meddelelser, som er udstillede for Almenheden, og som vedkommer Afstemningen,
4. som ophidser til Handlinger som ovenfor angivet.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *