25. februar 1920. Ernst Christiansen: “Det er beundringsværdigt, hvor gavmildt det danske Folk er naar det først rives med”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

25. Februar: 21de igen Film – Opvisning i »Sanssouci«. I Aften festligt Møde i »Kolosseum’s« store Sal. De 1000 Billetter var bortrevne i en halv Time. Dansk Musik, Solosang (Fru Marie Hansen), Fru Ottosen læser sine Eventyr, levende Billeder og Film. Dr. Storm læser sine smukke Digte om Flensborg, jeg taler. (Aftenen maa senere gentages flere Gange, lidt ændret Program.) Dansk Møde i Jaruplund (Søgaard, J. Lorenzen, J. Petersen).
— I Mørvig sætter Mittelstædt Drescher til Vægs.

Hjælpen nordfra er en stadig rig Kilde til Opmuntring. Hjælpere melder sig om end ikke alle lige brugelige, og Bidrag ydes. Private har i Stilhed ydet betydelige Summer.

Efterhaanden som Afgørelsen nærmer sig, har særlig den danske Presse taget fat. »Nationaltidende« og »Berlingske Tidende« holder store Indsamlinger, særlig »Nationaltidende« med et efter danske Forhold kæmpestort Beløb. Det er beundringsværdigt, hvor gavmildt det danske Folk er naar det først rives med.

Men vore Udgifter stiger ogsaa fra Dag til Dag: til Valgkontor med stort Mandskab og andet Kontorhold, til Afstemningsbladets store daglige Papirforbrug til Flyveblade, Pjecer, Plakater og andre Tryksager og til Uddeling af dem, til de mange Møder og Agitationsrejser, til Pressehjem, Indkvarteringskontor og adskilligt andet. Skønt meget Arbejde gøres uden Vederlag, bliver det store daglige Udgifter.

Paa Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor føres Regnskabet. Fornøjeligt har det været, at medens vi i den første Tid flere Gange maatte anmode om Tilskud fra Vælgerforeningens Fond, hvortil Flensborg har ydet sine Bidrag, saa behøver vi ikke nu mere at nære større Ængstelse for, hvor Midlerne skal komme fra.

Mens Udgifterne tidobles fra Tid til anden, svulmer de frivillige Bidrags Strøm lige saa hurtigt. Imod Slutningen er det, som om alle vil med.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *