10. juli 1919. Danmark forbereder sig til afstemning og genforening, men 3. zone spøger stadig

Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg. Forhandlinger.

I Mødet 10. Juli 1919, der lededes af Alexander Foss, var Statsministeren, Udenrigsministeren og H. P. Hanssen til Stede.

H. P. Hanssen gav en orienterende Oversigt over de praktiske Foranstaltninger, som allerede var paabegyndt, til Nordslesvigs Forsyning med Brødkorn og Kul og til Hjemsendelse af sønderjydske Krigsfanger samt forelagde Materiale til Belysning af Salget af preussisk Statsejendom (bl. a. Statsskove) i Afstemnings-omraaderne.

Desuden omtalte Ministeren Vælgerforeningens Forarbejder til Indsættelse af danske Embedsmænd i St. f. de tyske, der vilde ophøre at fungere, naar C. I. S. traadte til.

Derefter fandt følgende Replikskifte Sted:

Emil Harboe (Kons.): Det er mig meddelt underhaanden, at der paa sidste Vælgerforeningsmøde er blevet truffet en enstemmig Beslutning, som, efter hvad jeg har forstaaet, skal være tilstillet Minister Hanssen, om at kræve gennemført Evakuering af 3. Zone for at sikre Afstemningsfriheden i 2. Zone. Jeg vil gerne høre, om man har faaet Meddelelse om noget saadant og i saa Fald, hvad Ministeren agter at gøre ved den?

H. P. Hanssen: Det er rigtigt, at der foreligger en saadan enstemmig Beslutning, ikke netop saa skarpt affattet, som Hr. Harboe antydede, men en Henstilling til den internationale Kommission, om det ikke var muligt at genoptage Bestemmelsen om Rømning. Jeg har modtaget den i Gaar, og jeg skal sørge for, at Udvalgets Medlemmer faar dens Ordlyd tilstillet. Den er rettet til den internationale Kommission og sendt til mig med Anmodning om, at overgive den til Kommissionen, saasnart den er konstitueret, sammen med det før , nævnte Materiale vedrørende Embedsbesættelserne m. v.

Em. Marott (Soc.-Dem.): Er Henvendelsen om Rømning af 3. Zone udgaaet fra 3. eller 2. Zone?

H. P. Hanssen: Fra Vælgerforeningen. Denne omfatter kun 1. og 2. Zone.

Derefter refererede H. P. Hanssen sine Drøftelser med Finansministeren om den danske Stats Overtagelse af Renter og Pensioner til Krigsbeskadigede, Enker og Faderløse. Udvalget tiltraadte H. P. Hanssens Forslag om, at disse Smaabeløb skulde udbetales til Parikurs og ligeledes et af Ministeren fremsat Forslag om Frirejse for dem, der skulde rejse ned og deltage i Afstemningen.

H. P. Hanssen fortsatte med en Omtale af de Foranstaltninger, der maatte træffes til efter Folkeafstemningerne at besætte Landomraaderne med danske militære og administrative Myndigheder og til at gennemføre de mellemstatlige Aftaler (om finansielle Forhold, Arkivalier, Oldsagssamlinger, Monumenter o. l.), Genforeningen vilde medføre. Han sluttede sin Tale med at behandle de afskedigede Embedsmænds Forhold, derunder Spørgsmaalet om deres Pensionering.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *