10. februar 1915. Dagens nyt fra Hejmdal: Front og hjemmefront

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra fronten.

Faldne.

Efterretningen om, at Nis Nissen, Søn af Vognmand Nissen, Skibbrogade i Haderslev, er falden, er ifølge “S.G.” nu desværre bleven bekræftet. Der er indløben Brev fra Feltwebelen ved det Kompagni, hvorved Nissen stod og ved hvilket han havde gjort Felttoget med siden Krigens Begyndelse. Nissen var eneste Søn. Der er Mindegudstjeneste næste Søndag i Hospitalskirken i Haderslev.

Krigsfrivillig Julius Hintze, Søn af Garver Hintze i Sønderborg, er falden den 6. januar i Rusland. Han stod ved en Pionerbataillon.

Saaret.

Rentier Christian Haugaard i Aabenraa har paa Forspørgsel modtaget Meddelelse fra Kompagniføreren om, at hans Søstersøn, Hans Kjærgaard, ligger haardt saaret ved et Skud i Baghovedet paa Lasaret i Nampcel i Frankrig. Han er dog nu i Bedring. Kompagniføreren giver i Brevet den Saarede et godt Skudsmaal. Han havde været en pligtopfyldende Soldat, som havde erhvervet sig sine Foresattes velvilje og Anerkendelse.

Paa Orlov.

Forpagter Jesper Henningsen fra Lintrup Præstegaard, der var med som Landeværnsmand ved Østfronten, blev for en halv Snes Uger siden saaret af en Geværkugle i det ene Laar og laa i 8 Uger paa et Lasaret i Frankfurt a.O. han blev for ca. 8 Dage siden udskreven af Sygehuset og fik saa 14 Dages Hjemlov. Han er noget lam paa det saarede Ben, men kan dog gaa omkring ved Hjælp af en Stok. I næste Uge skal kan atter melde sig ved sit Regiment i Graudenz.

Dagens Nyheder.

Produktberetningen fra Berlin den 9. Februar lyder: Hvede, Rug, Havre forretningsløs. Medens Efterspørgslen efter Havre stadig er stærkere, er Tilførslen vedblivende ringe, saa Hestehandlerne komme i en alvorlig Situation. Sukker-Fodermidlerne er holdt de samme Priser som i Gaar. Paa Melmarkedet er ingen Forandring indtraadt. Handlen med Hvedemel er helt ophørt. Rugmel er stærkt efterspurgt, især fra Sydtyskland.

Udførsel af Fedt fra Danmark tilladt. De danske Andelsslagteriers Fælleskontor meddeler, at Justitsministeriet har meddelt samtlige Eksportslagterier Tilladelse til fra 6. Februar at udføre Svinefedt til Udlandet paa Betingelse af, at 30 pCt. af den daglige Produktion holdes tilbage til Hjemmeforbrug.

Fra Provinsen.

Krigs-Underholdningsaftener. Forleden Aften var der ifølge “A.T.” Underholdningsaften hos Gæstgiver Ferdinand i Felsted. Felsted Sangforening sang, og Pastor Hoeck holdt et Foredrag. Det hele fik et udmærket Forløb. Overskuddet, 150 Mk., blev skænket til “Røde Kors”.

En lignede Aften holdtes sidste Torsdag hos Gæstgiver Koll i Holbøl. Der havde samlet 100 Personer. Landdagsmand Wittrock fra Flensborg holdt Foredrag om Krigen, medens et blandet Kort bagefter foredrog nogle Sange. Det sluttedes med fælles Kaffebord.

Resultatet af Rigsuldugen har i Sønderborg Kreds været 1500 Sække med indsamlet Stof til en vægt af 25,000 Klg. Fredag og Lørdag kører der atter en Vogn omkring og samler Gaver. (S.Z.)

Beslaglæggelse af Mel. “S.Gr.” i Haderslev skriver om Forbundsraadets Forordning om Beslaglæggelse af Mel over 50 Pund:
“Dermed er det taget Hensyn til et Ønske i vide Kredse om, at den høje Dobbeltcentnermængde for ikke-anmeldelsespligtige Melforraad i private Husholdninger burde nedsættes betydeligt, da det tør antages, at Kommunemyndighederne, eftersom Stillingen er, vil gøre udstrakt Brug af bemyndigelsen; det vilde have været en bindende Pligt; thi overfor Almenheden  vil Bemyndigelsen være en nødvendig Pligt.

Melsalget i Haderslev Kreds. Landraaden i Haderslev har forbudt Møllerne i Kredsen at udføre Mel fra Kredsen.

Kartofler af faa! Af de Kartofler, som Byen Haderslev har opkøbt, kan der faas Kvantum for 4 Mark pr. 100 Pund. Leveringsbeviser mod kontant Betaling faas fra nu i Byens Kasse. Skriftlige Bestillinger tages der intet Hensyn til. levering frit i Huset sker, saasnart Vejret og Jernbanetransporten tillader det.

Høj Løn. Under denne Overskrift bragte de forleden efter “Dannevirke” en Notits fra Københoved, hvorefter der i denne By var fæstet en Karl for Tiden fra 1. April til 1. November for den hidtil uhørte Løn af 750 Mark. Efter hvad man nu meddeler os fra Københoved, drejer det sig i dette Tilfælde om en Bestyrer til en større Gaard, hvis Ejer er i Felten. Pladsen skal saa vidt vides tiltræde en af de første Dage. Dette giver et betydeligt andet Billede.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *