8. september 1919. Fredskommissionens svar på de tyske klager over CIS-delegation

Fredskommissionens øverste Raad tilstillede 8. Sept. 1919 den tyske Delegation ved Fredskonf. følgende Svar på den tyske indsigelse mod Afsendelse af en Delegation fra C. I. S. til Flensborg:

Den nævnte Forholdsregel er saa langt fra at staa i Modstrid med Fredstraktaten, at den tværtimod maa siges at være en praktisk Følge af dens Bestemmelser.

Inden for den korte Frist, der er givet den internationale Kommission, kan den ikke røgte sit Hverv paa tilfredsstillende Maade, hvis den ikke i Forvejen har kunnet træffe de uomgængelige nødvendige Forholdsregler.

Det er eksempelvis nødvendigt at skaffe Boliger til Kommissionen og dens Personale og at sørge for Troppernes Anbringelse og Underhold. Der maa tillige anstilles Undersøgelser vedrørende den midlertidige Grænse, som skal tilvejebringes mellem Tyskland og Afstemnings-Omraadet, og angaaende Maaden, hvorpaa denne Grænse skal bevogtes. Saafremt de allierede Troppers Antal ikke er stort nok til, at der kan opstilles en Militærkordon langs denne Grænselinje paa omtrent 100 Kilometer, vil der kunne blive Tale om at danne en Borgergarde. Ogsaa i den Anledning vil der være omfattende Forberedelser at træffe.

Endvidere maa Kommissionen paa Stedet selv undersøge, hvorledes Afstemnings-Omraadernes Forvaltning kan fortsættes under dens Styre uden at volde unødig Forstyrrelse, og hvilke Personer der vil være egnede til at erstatte de Embedsmænd, som skal rømme Omraadet.

Endelig maa Kommissionen træde i Forbindelse med og anstille Undersøgelser vedrørende de tekniske Raadgivere, der i Henhold til Traktatens Art. 109 skal knyttes til den.

Af alle disse Grunde er det vanskeligt at se, hvorledes det skulde være muligt at undgaa at sende en Delegation til Slesvig.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *