7. maj 1919. Clemenceau overrækker den tyske befuldmægtigede, Brockdorff-Rantzau, fredsbetingelserne

Onsdag 7. Maj 1919, Kl. 15, samledes i en Sal i Hotel Trianon-Palace i Versailles de Be­fuldmægtigede fra de allierede og associerede Magters Fredskonference med Medlemmerne af Tysklands Befuldmægtigede, under Forsæde af Grev Ulrich Brockdorff- Rantzau.

Fredskonferencens Præsident, Georges Clemenceau, erklærede Mødet for aabent og holdt en kort Tale , hvorefter Generalsekretær Dutasta overrakte Grev Brockdorff- Rantzau Fredsbetingelserne. Præsident Clemenceau udtalte dernæst:

Der vil ikke finde nogen mundtlig Drøftelse Sted. De Bemærkninger, de tyske Delegerede maatte have at fremsætte, skal forelægges skriftligt. Disse Bemærkninger maa være affattede paa Fransk og Engelsk. De tyske Delegerede har en Frist paa fjorten Dage til at afgive deres Svar.

Præsidenten gav derefter Ordet til Grev Brockdorff-Rantzau, som oplæste en længere Tale, der sluttede saaledes:

Vi vil nu undersøge det Aktstykke, De har overrakt os. Det vil ske med god Vilje og i det Haab, at alle skal kunne skrive under paa vort Mødes endelige Resultat.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *