7. april 1919. Landråd Böhme skriver til H.P. Hanssen

Landraad Böhme til H. P. Hanssen
Brev dat. Tønder 7. April 1919:

Paa Skrivelsen af 1. April i Aar svarer jeg ærbødigst, at efter den mellem os trufne Overenskomst af 30. Jan. i Aar begge Parter havde paataget sig den Forpligtelse at fremlægge Sagen for en Organisation og i Tilfælde af Tilslutning at indhente Godkendelse for Deres Vedkommende fra den danske og for mit fra den preussiske Regering.

Jeg fastslaar paany, at den tyske Rigsledelse allerede 5. Febr. i Aar i en officiøs Note, som ved den gentagne Omtale i Pressen næppe kan være undgaaet Dem, efter at det snævrere tyske Udvalg havde erklæret sig enigt dermed i Hovedsagen, har billiget en Overenskomst. Jeg har altsaa opfyldt mine Forpligtelser i fuldt Omfang.

Naar jeg ikke straks over for Dem personligt kom tilbage til Sagen, saa er Grunden paa den ene Side den, at det var nødvendigt endnu at drøfte enkelte Ting i det tyske Udvalgs Plenarmøde, og at De derefter havde begivet Dem til Udlandet til Forhandling med Ententen. Men frem for alt maatte jeg vente et Svar fra Dem paa det Forslag, der, som De med Rette fremhæver, var udsprunget af mit Initiativ; saa meget mere som der paa Deres udtrykkelige Ønske skulde dannes en blandet Kommission »saa snart som muligt« til Sikring af fri Udøvelse af Forenings- og Forsamlingsretten.

Til Trods herfor har De ikke fundet det nødvendigt at fremlægge Sagen i den danske Vælgerforenings Møde, som fandt Sted kort efter vor Samtale, eller paa anden Maade at overbevise Dem om Deres toneangivende Mænds Tilslutning og meddele mig Resultatet for Deres Rejse til Udlandet, hvor De med Ententen har truffet Aftale om en helt anderledes ordnet Kommission . . .

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *