6. februar 1917 – Avisen Hejmdal: Eftermæle for Mayhof Stamp, Ullerup

Landmand Johann Christian Mayhof Stamp fra Ullerup faldt den 23. januar ved Ypres/Ieper i Belgien, hvor han gjorde tjeneste ved Reserve-Infanterie-Regiment  Nr. 209. Hejmdal bragte 6. februar følgende mindeord.

Eftermæle.
Om Gaardejer Mayhof Stamp i Ullerup ved Skærbæk, om hvem vi i Gaar meddelte, at han er falden ved Vestfronten, skrives der til os fra Skærbæk:

Han var født og opvokset paa den Gaard som han ejede og som han i flere Aar har drevet med stor Dygtighed. Han var ligesom alle sine Søskende afholdt paa Grund af sit jævne, gode og bramfrie Sind og for den støtte, solide og retskafne Karakter han havde. Han havde en vaagen Sans for alt, hvad der var godt og som han ansaa for Sandhed og Ret, og derfor vil han blive savnet af de mange, som havde lært ham at kende.

Da han blev indkaldt, flyttede hans Svigerforældre til Gaarden, og hans Svigerfader har i den Tid, har har været borte, ledet Gaardens Drift. Nu hviler der Sorg i Hjemmet og blandt hans Familie.

Hans gamle Moder, Kathrine Stamp, som opholder sig hos sin yngste Søn, Gdr. Niels Beck Stamp i Landeby ved Løgumkloster, har gennemgået mange haarde Prøvelser. Mens Børnene endnu var smaa, døde hendes Mand, og da de voksede til, forsøgte Amtsdommer Lindemann i Toftlund at fratage hende Retten til at opdrage dem. Ved et Ulykkestilfælde døde i Sommeren 1910 hendes ældste Søn, Hans, der ogsaa var bekendt for sin store Dygtighed og Retskaffenhed i en Alder af 28 Aar, og i Skærbæk er der vistnok ingensinde set et større Ligfølge, end da han blev begravet. Under Krigen er der død en Datter som var gift og Moder til flere Børn, og nu møder Budskabet hende, at Mayhof er falden.

Foruden af sin Familie vil han blive dybt savnet af sine Mange Venner. Han hørte ikke til dem, der var fremtrædende, men han fyldte en god Plads i vor Midte og hørte til dem, vi har vanskeligt ved at undvære, derfor vil hans Minde blive bevaret i blandt os.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *