4. marts 1919. Mellemslesvigsk Udvalg kræver Afstemning Sydfra

I Dagspressen offentliggjorde Udvalget 4. Marts 1919 følgende Erklæring:

Nu, da Afgørelsen i Grænsespørgsmaalet nærmer sig, er den Tanke rejst med stadig større Styrke, at Danmark, naar det faar Tilbud derom, bør tage imod vor fraskilte Landsdel og derefter, om den tysktalende Befolkning i Sydslesvig og Mellemslesvig fremsætter Ønsket, tilstede en distriktsvis Afstemning Syd fra under Iagttagelse af rimelige og geografiske Hensyn.

Mellemslesvigsk Udvalg mener, at dette er den mest tiltalende og retfærdige Ordning for det danske Folk og tillige fuldtud fyldestgør Selvbestemmelsesrettens Krav.

Udvalget vil dog tilføje, at en Afstemning Syd fra paa Forhaand kun bør tilstedes indtil Linien Krusaadalen-Syd for Vidaaens Munding, da der i det af den nordslesvigske Vælgerforening foreslaaede samlede nordslesvigske Afstemningsomraade er et utvivlsomt stort dansk Flertal, og at Afstemningsvilkaarene ved en Afstemning Syd fra særlig for Flensborgs Vedkommende under ingen Omstændigheder bør være daarligere for den trofaste danske Befolkning end de, der nu er Tale om ved en Afstemning Nord paa.

Ved Fastsættelsen af den Frist, indenfor hvilken en Afstemning Syd fra skulde finde Sted, maatte der tages Hensyn til de Ulemper, som Uvisheden kan føre med sig for Befolkningens økonomiske Liv.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *