3. december 1919. Møde i Fredskommissionens øverste råd

Paa Grundlag af Indberetning fra Sir Charles Marling havde den britiske Delegation 1. Dec. 1919 meddelt Fredskonf., at Efterretningerne om de tyske Demobiliserings-Foranstaltninger nu kunde suppleres med følgende: Den tidligere Kommandant for de tyske Tropper i Flensborg, Oberst Frumme, havde modtaget en nominel Udnævnelse under Arbejds-Ministeriet og oprettet Kontor i en af Byens Kaserner med et Personale paa 200 Underofficerer og menige Tropper.

Sir Charles havde gjort sin Regering opmærksom paa, at disse Forholdsregler var forklædte Overgreb og stod i Strid med Traktat-Bestemmelserne, og han anmodede om, at der maatte blive stillet yderligere en Bataljon Tropper til Raadighed for C. I. S. til Beskyttelse af Afstemnings-Friheden i begge slesvigske Zoner.

Sir Eyre Crowe forelagde denne Sag i Øverste Raads Møde 3. s. M. Derefter udtalte Raadets fung. Præsident, Jules Cambon:

Vi tager Sir Eyre Crowe’s Udtalelser saa vel som Sir Charles Marling’s Anmodning til Efterretning. Saa snart Fredstraktaten er traadt i Kraft, vil der være Grund til at træffe de fornødne Forholdsregler.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *