27. oktober 1917 – Danske officerer på vestfronttur: Besøg i Louvain

Midt i oktober samledes en lille gruppe danske officerer sig i Berlin for at påbegynde en rejse til vestfronten arrangeret af det tyske militær.  Deltagerne var oberst A.G. Nyholm, Kaptajn V.A. Wilkenschildt, Kaptajn C.H. Rye og militærattaché i Berlin oberst E.O.N. Castonier. Da der var tale om en tjenesterejse aflagdes behørigt rapport, der i dag befinder sig i Rigsarkivet.

Den 27/10 aflagde vi Besøg i Løwen (Louvain) og i Lejren ved Beverloo. Tæt udenfor Löwen blev vi ført ind i et højtliggende Kloster, hvorfra vi havde et udmærket Overblik over den nedenfor liggende By. Den saa i den smukke Solskinsbelysning med sine mange Smaahuse og rygende Skorstene venlig og tiltalende ud og gjorde ikke herfra Indtryk af en ødelagt By. Da vi senere kom ind i selve Byen, saa vi dog, at hele Partiet fra Kathedralen til Banegaarden langs en bred og lang Hovedgade var næsten helt ødelagt og nedbrændt paa begge Sider i temmelig stor Dybde. Her var saa at sige ikke Sten paa Sten tilbage. Selve Kathedralen var noget beskadiget, men kunde dog stadig benyttes til Gudstjeneste; det lige over for beliggende, pragtfulde gamle Raadhus var derimod ganske uskadt medens det i Nærheden liggende berømte Bibliotek i Bund og Grund var ødelagt med sit rige og uerstattelige Indhold.

I Beverloo besaa vi en stor Øvelseslejr med Barakker til alt 15000 Mand, i sin Tid anlagt af Belgierne, nu benyttet af Tyskerne. Lejrens Udstrækning var meget betydelig. Alle Barakkebygningerne var af Sten. Hverken Hovedanordningen eller Detailudførelsen var mønsterværdig. Vejforholdene var daarlige, Kloaksystemet meget mangelfuldt. Det samme var Tilfældet med Nødtørftsantalterne for Mandskabet. En Forbedring af Vej- og Kloakforholdene m.m. samt delvis Indlæggelse af elektrisk Lys var allerede foretaget af Tyskerne. Vi besaa de mange forskellige, til Dels meget store og rummelige Barakkekonstruktioner – om Vinteren sikkert meget kolde – nu væsentligt benyttede til Læse- og Samlingslokaler for Mandskabet, Biografteater, Officerskasinoer m.m., medens den egentlige Underbringelse af Mandskabet fandt Sted i smaa og lave, i det hele primitivt indrettede Bygninger efter Pavillionsystemet.

Iøvrigt aflagde vi i Brüssel Besøg i et stort Kriegslazarett, godt indrettet i et Slot, der tilhørte Hertugen af Arensberg, samt i Ecole veterinaire og et stort moderne ”Pferdelazarett”.

(Rapport over en Tjenesterejse til den tyske vestfront okt.-nov. 1917, Militære rejserapporter (1746-1966) , Krigsministeriet, Rigsarkivet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *