25. november 1919. Demobiliserer de tyske myndigheder soldater og sømænd for at få flere stemmeberettigede borgere?

Møde i Fredskommissionens øverste Raad

Paa Grundlag af Indberetning fra Sir Charles Marling havde den britiske Delegation 22. Nov. 1919 meddelt Fredskonferencen, at den tyske Regering havde til Hensigt at demobilisere en Del af Land- og Sømilitæret i Flensborg og at give de demobiliserede Personer civile
Bestillinger indenfor Afstemnings-Omraadet. Sir Eyre Crowe forelagde denne Sag i Øverste Raads Møde 24. s. M., og Raadet vedtog da at oversende den til Juristernes Kommission »til Undersøgelse og øjeblikkelig Indberetning«.

Juristerne affattede s. D. følgende Forslag til Note fra Øverste Raad til den tyske Delegation ved Fredskonf.:

I Følge Oplysninger, der er bragt til de allierede og associerede Hovedmagters Kundskab, lader de tyske Øvrigheder saakaldt demobiliserede, land- og sømilitære Personer tage Ophold i det slesvigske Afstemnings-Omraade.

De allierede og associerede Hovedmagter underretter herved den tyske Regering om, at Versailles-Traktatens Art. 109 ganske vist udtaler, at

de Militærpersoner, Officerer, Underofficerer og Soldater i den tyske Hær, som stammer fra den Zone i Slesvig, der er Folkeafstemning undergivet, skal sættes i Stand til at begive sig til det Sted, hvorfra de stammer, for dér at deltage i Afstemningen,

men at de nævnte Magter ikke har til Hensigt at finde sig i, at der i Afstemnings-Omraadet opholder sig saakaldt demobiliserede Personer, der ikke hører ind under den i Traktaten omtalte Kategori.

Da Sagen derefter paany kom for i Øverste Raads Møde 25. s. M., udtalte den fung. Præsident, (fransk Ambassadør) Jules Cambon:

Redaktions-(Jurist-)Komitéen har forelagt Raadet Udkast til en Note til den tyske Regering, som De vil kende. Jeg foreslaar at bifalde denne Note.

Ingen har Indvendinger at gøre?

Vedtaget.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *