21. oktober 1918. Rygterne i Berlin: “Naa, Danmark anmelder ogsaa sin Fordring i det store Konkursbo!”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 21. Oktober 1918.

I Rigsdagen traf jeg i Dag Landsberg, som rakte mig Haanden og sagde: „Naa, Danmark anmelder ogsaa sin Fordring i det store Konkursbo! Alvorlig talt, i Deres Sted vilde jeg dog ikke gøre det. Under de nye Forhold vil De kunne faa fuldt nationalt Styre og alle rimelige Ønsker opfyldte indenfor Rigets Grænser.”

„Det kan ikke længere klare det,” svarede jeg. „Den bestaaende Rivningsflade maa nu fjernes, og der maa drages en national Grænselinje. Har De Tid, vil jeg gerne forklare Dem Sagen nærmere.”

Vi trak os tilbage paa en Sidebænk. Jeg havde Materiale ved Haanden og satte ham ind i Sagen, viste ham paa Kortet, hvor vi antog, at den fremtidige Grænse vilde komme, hvis der blev foretaget en Folkeafstemning, og ved Hjælp af Broesickes Statistik, hvor stærkt det danske Flertal var, paapegede de heldige Virkninger, Spørgsmaalets retfærdige Løsning vilde have for Tyskland og hele Norden, og vandt ham tilsyneladende for mit Standpunkt.

„Acht Uhr Abendblatt bringer i Aften Meddelelse om den af Dr. Friedegg omtalte danske Note.

Hjemmefra modtog jeg i Dag med Kurer de første ucensurerede Efterretninger fra Tillidsmændene i Nordslesvig.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *