2. marts 1920. Flensborg magistrat afviser danske klager

I Anledning af en Artikel i Flensb. Av. om det høje Vælgertal i Byen afgav Magistraten følgende Protest til C. I. S. (Berl. Tid. (Aften), 2. Marts 1920):

»Flensborg Avis« forsøger at give det Indtryk af, at 6.000 Personer uberettiget er indført paa Stemmelisterne. Den hævder, at  Boligattesterne er overfladisk udfærdigede, og at der er blevet stillet de derved ansatte Folk Straf i Udsigt, fordi de ikke vilde have ladet disse Vidnesbyrd gaa gennem Det tyske Udvalg.

Magistraten maa paa det skarpeste protestere mod dette Forsøg paa allerede før Afstemningen at mistænkeliggøre  Afstemningsresultatet.

Ogsaa vi er overraskede over det høje Antal Stemmeberettigede i  Flensborg. Vi antager, at der i stor Stil er sket Dobbeltindførelser, idet Personer er optaget baade paa Liste 1 og 3. Dette vil vise sig ved Eftersynet, som Kontrolkommissionen foretager.

løvrigt tillader vi os at forelægge følgende for den høje Kommission:

Magistraten var allerede i 1919 fuldt klar over, at Gennemførelsen af Afstemningen i en By paa Flensborgs Størrelse ikke kunde  forberedes i Løbet af faa Uger. Vi besluttede derfor, ligesom enkelte Byer i 1. Zone, at begynde med Forberedelser allerede i Sommeren 1919.

I Juli 1919 blev der udsendt til alle Husholdninger Spørgeskemaer, i
hvilke de formentlig Stemmeberettigede skulde indføre sig. Disse blev samlede og prøvede, og derefter blev der opstillet en foreløbig Liste over de Stemmeberettigede.

Vi har bestræbt os paa at udføre dette Arbejde ganske upartisk og opfordrede de Danske til at være med i Arbejdet, men dette blev paa det skarpeste afvist.

Vi har paa det nøjeste prøvet disse Lister, hvad enten Stemmeretten
havde sin Grund i Fødsel eller 20-aarigt Ophold. Vi har derpaa udleveret de saaledes prøvede og rettede Lister til begge politiske Udvalg.

Siden dette Tidspunkt har begge Partier haft Mulighed for at undersøge disse foreløbige Lister. De indeholdt i Sommer 24.933 Stemmeberettigede, bosiddende i Flensborg.

Den nuværende Liste indeholder 29.718. Denne Forøgelse skyldes
tildels, at en Del ikke udfyldte Listerne i 1919, dels, at en Del siden
den Tid er fyldt 20 Aar.

Vi har siden Begyndelsen af Listeopførelsen paa samme Maade for begge Partier muliggjort Eftersyn af Listerne.

Det er ikke sandt, at de ved Arbejdet ansatte er blevet truet med Straf af politiske Grunde. En Gang er to Skrivere blevet afsatte, fordi de havde taget Drikkepenge for Udfærdigelse af Pas.

Det store Antal af Stemmeberettigede er iøvrigt ikke saa  uforklarligt.

Befolkningen er langtfra saa vekslende som i andre Byer. Den sidste Folketælling i 1905 viste, at af 53.771 Indbyggere var 23.838 født i Flensborg, desuden 22.380 i Provinsen Slesvig-Holsten.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *