18. juli 1919. Svindlere og smarte forretningsfolk

Hans Schmidt fra Østerlindet har berettet om forholdene i landbruget i overgangstiden 1918-1920. Vi bringer hans beretning i uddrag. Dette er fjerde del.

Det var Synd at sige, at Pengene sad for fast Nord for Grænsen. Man vilde hellere end gerne hjælpe os.

Genforeningssommeren 1920 fik jeg Besøg af en gammel Højskolekammerat, der med sin Kone var paa Cykletur i Sønderjylland. Han var nu Direktør for en af Andelsbankens Filialer i det sydlige Jylland, og da vi havde drøftet gamle Minder og Dagens Spørgsmaal, vilde han gerne have Oplysning om nogle Mænd, der havde laant 7000 Kr. i hans Bankfilial. Det var, sagde han, solide og gode Folk, tre Bønder fra Gram, den ene havde laant Pengene, de to andre kautioneret. Det mærkelige var blot, at man siden ikke havde hørt fra dem trods flere Henvendelser.

Dette med de tre Bønder fra Gram lod mig straks noget mystisk, og et Par Opringninger i Telefonen gav da ogsaa til Resultat, at der ikke eksisterede Bønder i Gram af de opgivne Navne. Banken var altsaa de 7000 Kr. fattigere, men var til Gengald blevet klar over, at ikke alle Sønderjyder var Engle, hvilket ellers paa den Tid var en meget udbredt Opfattelse Nord for Kongeaaen.

I en Tid med saa store Omskiftelser som denne kunde det i det hele ikke undgaas, at smarte Forretningsfolk, for at bruge et mildt Udtryk, udnyttede Situationen.

Ogsaa Nord for den gamle Grænse var der Syndere. I et bestemt Tilfælde laante nogle Folk i Kolding en sønderjysk Gaardmand 16.000 Kr., som han skulde bruge til at indløse en Markprioritet, men de lod ham underskrive et Gældsbevis lydende paa 20,000 Kr. og beregnede sig altsaa en Kursavance paa 25 pCt. af et Laan, der i Grunden maatte sidestilles med et almindeligt Banklaan.

De paagældende Laangivere havde bildt Manden — som vel ikke havde gode Forbindelser i det gamle Land — ind, at al Markgæld vilde blive tvangsomregnet til en Kurs af 72 Øre pr. Mark, og da Marken allerede paa det Tidspunkt stod betydeligt lavere, gjaldt det jo for Gaardejeren om at blive sin Hypotek kvit i Tide.

Stedt i denne formentlige Nødssituation underskrev Manden paa Dokumentet.

Dette Tilfælde danner dog absolut en Undtagelse fra Reglen, men det viser, hvor galt det kan gaa, naar skikkelige Folk falder mellem Røvere.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *