Tag-arkiv: elektricitet

17. august 1918. Bøllesværm på Blågårdsgade knuser ruder. Optøjer i København

Avisen Hejmdal udkom i Aabenraa. Det blev regnet for at være rigsdagsmand H.P. Hanssens talerør.

De sidste Optøjer i København


Vor Korrespondent skriver til os fra København Onsdag:

Hvad der var forudset, skete ogsaa. Der udviklede sig Tirsdag Aften nye meget alvorlige Optøjer paa Nørrebro, og denne Gang var det uden nogen Forbindelse med noget forudgaaende Syndikalistmøde. Krydset, hvor Nørrebrogade, Fælledvej og Blaagaardsgade støder sammen, er bleven en fast “Festplads” for alle Københavns værste Eksistenser – og et tusindtalligt Publikum af Københavns gode Borgere, Mænd og Kvinder, gamle og Børn møder trofast frem og tager Pøbeloptøjerne som en særlig Forlystelse, der endog har den Fordel, at den er ganske gratis!

Dog – ganske gratis er den nu ikke. Det maa en Del af det store Publikum, der overværede  Forestillingen i Aftes, sande. Der faldt nemlig i bogstaveligste Forstand Brænde ned! Og det ramte ikke alene Bøllerne, men lige saa vel det skuelystne Publikum.

Som sædvanlig samledes Bøllesværmene ved Mørkets Frembrud paa Fælledvejen, og de fandt da deres trofaste Publikum paa Plads til at nye det Skuespil, der nu hver Aften siden Lørdag har været det beredt.

Henimod Midnatstid begyndte det. En Sværm af Urostiftere, der havde holdt til i Blaagaardsgade, knaldede 20-30 store Butiksruder og søgte at sprede de udstillede Varer omkring paa Gaden. Saa rykkede Betjentene frem, voldsommere og mere hensynsløse end nogen anden foregaaende Aften. Kort efter gik det paa samme Maade løs i selve Nørrebrogade, hvor “Skotøjsmessen”s Vinduer atter maatte holde for. Mange Par Fodtøj blev trukket ud af Vinduesudstillingen og stjaalet. Flere andre Forretninger maatte lide samme Medfart.

[…]

Politiet har nu opfordret Folk, der ikke har absolut Ærinde i de paagældende Gader om Aftenen, til at holde sig borte derfra efter Klokken ni. Thi det er nu Meningen  at gaa frem med haard Haand mod Urostifterne hver Aften, og der bliver ikke givet Pardon.

Efter Tildragelserne Tirsdag Aften skulde det ogsaa synes som Tilskuerne havde faaet en saadan Lektion, at de forstaar Formaalstjentligheden af at holde sig borte fra Optøjerne.


Dagens Nyheder


Strøm fra Elektricitetsværket

afgives indtil videre i Tønder kun i Tiden Klokken 7-9 Formiddag og 2-10,30 Eftermiddag.

Mindesmærkerne og Krigen

Ifølge “Flensburger Norddeutsche Zeitung” er Bismarck-Brøndens Germania Figur og de smaa Figurer i Bassinet paa Søndertorv i Flensborg “indkaldte til Krigstjeneste”, saa de vil blive fjernede for at blive omsmeltede.

Desuden følger Kejser Wilhelm den Førstes Buste ved Siden af Frue Kirke med, medens Wrangel-Mindesmærket i Byparken bliver staaende.


Fra Felten


Faldne

Enke Cathrine Schultz i Stevelt ved Øsby har modtaget den sørgelige Efterretning, at hendes Søn Niels er falden paa Slagmarken den 3. August. Han blev 31 Aar gammel.

Ifølge den sidste preussiske Tabsliste er Sergent Christian Jessen fra Perbøl ved Bolderslev falden.

Saarede

Maskinbygger Jens Møller, Søn af Urmager Møller i Ramsherred i Aabenraa, er under de sidste Kampe ved Vestfronten bleven saaret i den venstre Arm.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Heinrich Münster fra Stubbæk ved Aabenraa, Knud Knudsen fra Kals og Oluf Krüger fra Nustrup er bleven let saarede.

I Fangenskab

Peter Hinrichs, en Søn af Maler Hinrichs i Gramby, der har været savnet i nogen Tid, har nu i disse Dage sendt et Kort hjem med Meddelelse om, at han saaret er falden i fransk Fangenskab.

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Vicefeldwebel Ernst Zierahn fra Toftlund, der hidindtil har været meldt savnet, ifølge Meddelelse fra Udlandet befinder sig i Fangenskab.

Hjemvendte fra Fangenskab

I den sidste preussiske Tabsliste meddeles, at Karl Hansen fra Aabenraa er vendt tilbage fra Fangenskabet.

Forfremmet og dekoreret

Christian Juhl, Søn af Mælkekusk Juhl i Badstuegade i Haderslev, er ifølge “Dv.” bleven forfremmet til Gefrejter og har samtidig faaet tildelt Jernkorset.

Dekorerede

Automobilkusk Christian Jensen fra tværs, der for Tiden er hjemme paa Orlov, og Friedrich Riedell fra Notmark paa Als har faaet tildelt Jernkorset.

(Læs hele Hejmdal fra 17. august 1918)

15. november 1916 – Ribe Stiftstidende: spar paa gas og elektricitet

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Spar paa gas og elektricitet

Som bekendtgjort af Magistraten i Haderslev, bør der spares paa gas og elektricitet, ellers udsætter vi os for med det første, at vi kan komme til at gaa og stavre om i mørke og heller ikke kan faa vor mad kogt. Der peges ifølge Dannevirke hen paa, at der er vanskeligheder forbundne med at skaffe de nødvendige kul til veje til gas- og elektricitetsværkets drift. Man kunde synes, at det maatte være en overflødig formaning; thi enhver sparer vistnok paa gas og elektricitet saa meget som muligt, da det, som bekendt, koster penge, og hvor det gælder udgifter, er enhver sparsommelig mand og kone altid tilbøjelig til at indskrænke disse til saa lidt som muligt. Naar Magistraten i Haderslev nu alligevel udsender sin formaning til sparsommelighed med lys og gas, maa der være anledning dertil, og enhver maa derfor spare af yderste evne. Vi kan t. e. begrænse selskabeligheden og gaa en time eller to før i seng. 

 

Faldne

Til familien Hansen i Mølleforte nr. 8 i Aabenraa er der indløbet efterretning om, at deres søn Hans er falden den 6. november ved Somme.

Landmand Jørgen Nissen fra Dalsgaard er falden ved Somme den 8. oktober.

Jens Hansen paa Augustenborg chaussé i Sønderborg har faaet meddelelse om, at hans søn Christian er falden. Han blev kun 19 aar gammel.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Søren Degn fra Kastrup ved Gram er falden.

E. Mortensen i Rejsby ved Brøns har modtaget det tunge budskab, at hans søn Christian er død paa et lazaret i Berlin. Den afdøde blev 27 aar gammel.

Søren Petersen og hustru i Branderup har faaet meddelelse om, at deres søn Christian er død af tyfus, efter i flere maaneder at have ligget syg paa et lazaret.

 

Saarede

Gaardejer Christian Skovmand fra Sebbelev Mark paa Als er bleven saaret ved Somme.

I den sidste prøjsiske tabsliste meddeles, at Paul Paulsen 2. fra Løjtkirkeby, Peter Beum fra Bollerup ved Bjolderup og Laue Leck fra Stubbom ved Fjelstrup er let saarede, medens Christian Lauritzen fra Sønderborg opføres som haardt saarede.

 

I fangenskab

Mælkekusk Hans Thomsen fra Renden i Haderslev, der hidtil har været savnet, har skrevet hjem til sin søster, at han er i fransk fangenskab og har det godt.