2. maj 1919. Syd for grænsen.

Syd for Grænsen.

De sønderjydske Børn.
Statsbanerne har stillet Damperen »Ægir« til Raadighed som Transport af sønderjydske Børn fra Flensborg paa Betingelse af, at Komitéen selv skaffer Kul. Dette Iykkedes Komitéen ved Støtte fra Ø. K., D. F. D. S. og fire Firmaer, der hver yder 16 1/2 tons Kul. Transporterne begynder i følge »Berl. Tid.« den 8. Maj og vil gaa Slag i Slag med 600 Børn pr. Rejse. De dirigeres alle til Fredericia undtagen sidst« Hold, som sejles til Kalundborg.

Hamster Geschæften.
Fra Haderslev meddeles til »Natt.«:
Den for nylig givne Tilladelse til at indføre 5 Kg. Fødevarer pro persona til Sønderjylland har allerede givet Anledning til store Misbrug, der maaske i den nærmeste Fremtid vil fremtvinge meget skarpe Forholdsregler fra Myndighedernes Side.

Grænsepassagen er steget betydeligt efter Paaskedagene, og da Indførelsen af de 5 Kg. kun maa finde Sted een Gang ugentlig, benytter en Del smarte Folk forskjellige Overgangssteder, og hvor en hel Familie slaar sig paa denne Profession, kan det selvsagt blive til ret store Portioner.

Der er gaaet saa megen Forretning i den beklagelige Geschæft, saa det gaar ud over Arbejdskraften i Nordslesvig, fordi man hellere vil tjene en let Dagløn ved en Furageringsrejse til de sydjyske Byer. De indførte Fødevarer sælges til Aagerpriser og kommer ikke den almindelige Befolkning til Gode, som det har været tiltænkt. Store Kvanta gaar ogsaa sydpaa, og det fortælles i Haderslev, at der er kommen saa betydelige Mængder Krydderier i Handelen, at endog har paavirket Børsnoteringen i Hamburg.

De ledende Mænd i Nordslesvig er ganske naturligt misfornøjede med Spekulationstrafikken. Arbejdet med Udstedelse af de røde Legitimationssedler i Følge Overenskomsten med det danske Statspoliti er næsten uoverkommeligt for de i Forvejen stærkt optagne Tillidsmænd. Man beklager sig over ikke at kunne kontrollere de Enkeltes Trang tilstrækkeligt, og fra flere Sider tales der om det Formaalstjenlige i at ansætte danske Statsbetjcnte hernede for at gjøre Misbrugene færre.

Som i gamle Dage.
Kolding 1. Maj.
Fra i Gaar overgik Militæret i Haderslev paany til Regeringstropperne, og Alt er snart igjen – ogsaa militært  – i den gamle preussiske Gænge, som nok passer Tysken bedst. Det er forbi mod de glade Soldaterraads-Fastelavnsløjer, og Løjtnanterne viser sig atter til Hest med Sabel. Og med Timebetaling for Exercits er man færdig.

De mange Faldne.
Kolding, 1. Maj.
I det lille Lysabild Sogn i Sønderjylland er hver 10. af Sognets mandlige Befolkning falden i den store Krig. Flere Danske begræder Tabet af to Sønner.

Flagstængerne.
Kolding, 1. Maj.
Vi længes ubeskriveligt efter at komme til Danmark, sagde en Mand dernedefra. Og Flagene skal komme til vaje at paa den store Dag. Forleden Nat havde Tyskerne savet vor nye Flagstang over. Men nu har vi rejst en ny, og den er i Mandshøjde omviklet med Jærntraad, som den tyske Sav ikke bider paa!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *