7. maj 1920. Statsminister Neergaard fremsætter udtalelse om 1. og 2. zone

Statsministeren i Folketinget

Rigsdagstid., 1919-20, F., Sp. 5227.

I Folketingets Møde 7. Maj 1920 fremsatte Statsminister N. Neergaard bl. a. følgende Udtalelse:

Den Regering, som er udgaaet af Folketingsvalget 26. April, og som i  Dag første Gang træder frem for dette Ting, har som sin første og vigtigste Opgave at gennemføre den nu nær forestaaende Genforening med vore sønderjydske Landsmænd paa en med deres Tarv saa vel stemmende og for Danmark saa betryggende Maade som muligt.

Ikke mindst ligger de dansksindede Mellemslesvigeres Skæbne os paa Sinde.

Regeringen vedkender sig fuldt ud Rigsdagsresolutionen af 23. Oktober 1918 og Folketingets Udtalelse af 12. Marts d. A. og den maa anse det for sin Pligt at gøre alt, hvad der staar i dens Magt, for i saa stort Omfang, som det lader sig forene med Fredstraktatens Bestemmelser, at støtte vore Landsmænd dernede i deres Stræben efter at opnaa en Ordning, som kan sikre dem mod national Undertrykkelse og give dem Udsigt til en fri folkelig Udvikling.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie II, 1937

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *