5. juli 1915 – Flensborg Avis: Faldne, savnede og sårede

Fra Felten.
Til Maler Ingwertsens Hustru i Graasten er der kommet Meddelelse fra hendes Mands Kompagnifører om, at Ingwertsen, der som bekendt har været savnet siden den 6. Juni, sandsynligvis er falden under disse Dages Kampe. Det er en tung Skæbne, der har ramt denne Familie. Kort efter at de var blevne gifte, brændte deres Hus. Ingwertsen havde lige bosat sig i Graasten som Maler. Midt under Bygningen af det nye Hus kom Krigen, og nu sidder den unge Hustru tilbage med et lille Barn.
Ogsaa til Postbud Greve er der kommet Efterretning fra Sønnens Kaptajn om, at hans Søn blev saaret i Benet ved Lemberg og kort efter ramtes han af en Kugle i Brystet, som havde Døden til Følge.

Falden.
Den 25. Juni er Fusiler Otto Andresen, Søn af Landmand Math. Andresen, Gamle Kobbermøllevej 8 i Flensborg, død af sine Saar paa et Krigslazaret. Han blev kun 20 Aar gammel.

Falden.
Ifølge indløben Meddelelse til hans gamle Moder fra Kompagniet, som støtter sig til en anden Soldats Udsagn, har Christian Møller af Harreslev den 14. Juni fundet Døden paa Slagmarken ved Moulin. Han blev 26 Aar gammel. Den unge Mand havde for nylig overtaget sin

Fædrenegaard — han var en Søn af afdøde Gaardejer Johannes Møller — og var kendt som et dygtigt og flinkt ungt Menneske

Tunge Tider. (Fl. N.)
Den stedfortrædende Kommuneforstander i Kollund, Byggeentreprenør H. Hoeck er bleven Haardt ramt af Skæbnen. Efter at hans yngste Søn Peter har fundet Døden paa Valpladsen midt i Maj Maaned, er nu hans ældste Søn, Byggeentreprenør Jakob Hoeck, der stod som Pioner paa den vestlige Krigsstueplads, Haardt saaret kommen paa et fransk Lazaret. En tredje Søn har siden Krigens Begyndelse været indkaldt til Marinen.

Savnet. (Hmd.)
Breve til Jens Christian Hansen i Gejlaa (Svigersøn af P. Beck, Junkerhof, Ullerup) er blevne sendte tilbage med Paategningen „Savnet”. Hansen stod ved 86. Regiment og laa ved Moulin. Han har været savnet vistnok siden den 15. eller 16. Juni. Hans sidste Brev er dateret

den 15. Juni.

Saaret mod Øst.
Ifølge indtruffen Meddelelse
er Typograf ved „Flensborg Avis” O. Moltzen af Flensborg den 26. Juni under Stormen paa Haliez bleven saaret i Siden af en Geværkugle. Heldigvis er Saaret ikke alvorligt, da ingen ædlere Dele er beskadigede. Han ligger nu paa et Lazaret i
Weissenfels ved Saale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *