31. august 1919. Tysk indsigelse mod CIS-delegationen

Tysk Indsigelse mod Delegationen fra C. I. S. til Flensborg
Efter at F. K.s øverste Raad havde underrettet den tyske Befuldmægtigede om Beslutningen af 22. Aug. 1919, svarede Baron v. Lersner Fredskonf.s Præsident (formentlig Slutn. af s. M.) i en Note af følgende Indhold:

Rigets Regering anser det ikke for muligt at give de tyske Øvrigheder i den Del af Slesvig, hvor Folkeafstemning skal finde Sted, Ordre til at sætte sig i Forbindelse med den internationale Kommission i det Øjemed allerede nu at forberede den fremtidige Forvaltning i disse Egne.

I Henhold til Fredstraktaten er Kommissionen ikke bemyndiget til at opholde sig i det nordlige Slesvig, før Traktaten er traadt i Kraft.

Paa den anden Side er den tyske Regering ikke i Stand til at anerkende som gyldige de ensidige Afgørelser, de allierede og associerede Regeringer uden dens forudgaaende Billigelse maatte tage angaaende Afstemnings-Omraaderne.

__________

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *