3. januar 1919. Telegram fra gesandten i Paris til udenrigsministeren

Gesandten i Paris, Bernhoft, sendte 3. Jan. 1919 følgende Telegram til Udenrigsministeriet:

Ifølge Oplysninger, som jeg har indhentet paa Quai d’Orsay [dvs. det franske udenrigsministerium], vil de forberedende Samtaler finde Sted omkring Midten af Januar, og ved Slutningen af samme Maaned ventes Forhandlingerne paabegyndt om Fredspræliminærerne, under hvilke Spørgsmaalet Slesvig vil komme frem.

Det menes, at en af den danske Regering bemyndiget Person vil blive tilkaldt under Behandlingen af Sagen.

Kan det forudsættes, at den kgl. Regering vil sende en sagkyndig, som vil være forsynet med Instruktion, Data og Landkort, henstilles det, at han for en Sikkerheds Skyld afrejser snarest. Han kan ikke optræde her som Delegeret ved Konferencen. Det franske Udenrigsministerium foreslaar ham attacheret det kgl. Gesandtskab.

Dog forudser man den Mulighed, at Fredskonferencen for at fremme Arbejdet først henviser de Neutrale til Forhandling med den, mod hvem der fremsættes Krav, saaledes at Resultatet forelægges Konferencen.

I Svar paa Udenrigsministeriets Telegram af 19. Dec. bemærkes følgende: Fredskonferencen vil antagelig falde i to Afsnit, hvoraf den første atter i to Dele, nemlig Fredspræliminærerne og disses Udførelse i Detail gennem Kommissioner.

Franz von Jessen, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *