3. januar 1919. Den slesvig-holstenske provinslanddag: Kun kommuner med 2/3 dansk flertal skal afstås!

På Provinslanddagens Møde i Kiel 3. Jan. 1919 vedtoges enstemmigt følgende Resolution:

I
Provinsen Slesvig-Holsten er i hele sin nuværende Udstrækning et historisk, statsretligt, økonomisk og kulturelt sammenhørende Hele.
I Nordslesvig bor overalt Tyske og Danske blandet. Kun i begrænsede Distrikter findes et overvejende dansk Flertal. En retfærdig Adskillelse af Omraaderne er ikke mulig og kan ikke engang opnaas ad Selvbestemmelsesrettens Vej. En Afstaaelse af Nordslesvig eller Dele af Nordslesvig til Danmark vilde krænke Slesvig-Holstens fra gammel Tid overleverede Rettigheder paa det dybeste og for de Tyskere, som derved kom under dansk Herredømme, skabe en ny Uret, som aldrig vil blive glemt. Den vilde tillige foraarsage uberegnelige økonomiske Tab.

En Udligning mellem de tyske og danske Interesser i Nordslesvig kan frembringes derved, at begge Dele af Befolkningen i den statslige og kommunale Forvaltning med Hensyn til deres nationale Særegenheder opnaar fuldstændig Ligeberettigelse. Det svarer til vore Hensigter og er allerede ydet af Tysklands nye Regering.

Slesvig-Holsten kan kun gaa en lykkelig Fremtid i Møde , hvis det i Overensstemmelse med Landets Grundsætning ogsaa fremdeles forbliver udelt og tillige snævert forbundet med Tyskland. Derfor nedlægger vi den skarpeste Protest mod enhver Afstaaelse af nordslesvigsk Jordbund.

II
Saafremt de danske Krav paa Afstaaelse af Dele af Nordslesvig i Henhold til det Wilson’ske Fredsprogram alligevel ikke ganske simpelt kan afvises, saa maa Afgørelsen ske paa Grundlag af en Folkeafstemning. For dette Tilfælde opstiller vi følgende Fordringer:

1. Afstemningsomraadet, som efter Danskernes Forlangende skal udstrækkes til Flensborg og Tønder, maa udstrækkes til hele Hertugdømmet Slesvig, og det samlede Resultat maa være afgørende for hele Hertugdømmets Skæbne. Kan dette ikke opnaas, saa maa Afstemningen indskrænkes til Landomraader med utvivlsomt overvejende dansk Befolkning.

2. Vi forlanger, at der ved Afstemningsresultatet skal tages Hensyn til Kommunerne, hvorved der skal gælde 2/3 Majoritet m. H. t. Slutresultatet, som skal være bestemmende for en Afstaaelse.

3. Vi forlanger, at der paa Grundlag af det kommunevis fremkomne Afstemningsresultat ikke tilkendes Danmark, regnet fra den nuværende Grænse, flere Kommuner, beregnet efter disses samlede Indbyggerantal, end der i alt i det nordslesvigske Omraade har stemt for Danmark med 2/3 Majoritet.

(…)

von Jessen, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *