29. oktober 1918. “De kræver Fred paa de Betingelser, der nu kan opnaas. Betingelserne vil blive haarde.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 29. Oktober 1918.

I Dag har jeg afsendt en Beretning til Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad, hvoraf jeg citerer følgende:

„Censuren har forbudt den nordslesvigske Presse at aftrykke tyske Blades Kommentarer til min Tale i Rigsdagen.

Men da Forbudet, saavidt jeg kan se, ogsaa gælder for den tyske Presse i Nordslesvig, har jeg af Hensyn til Muligheden af tyske Modaktioner ikke villet henvende mig til Regeringen desangaaende. Ellers antager jeg, at jeg ved dens Indgriben kunde faa Censurforbudet ophævet. Skulde den tyske Presse imidlertid tage Affære, vil jeg straks ved personlig Henvendelse til Regeringen søge at faa Mundkurven taget af vor Presse.

Regeringens Beslutningsdygtighed og Handlekraft vokser fra Dag til Dag.

Socialdemokraterne hævder med stigende Styrke, at Tanken om at organisere et sidste nationalt Forsvar maa skrinlægges. Selv om Kampen vil kunne fortsættes i et Par Maaneder, vil det, skønt det vil kræve Hundrede tusinder af nye Blodofre, ikke forbedre, men kun forværre Tysklands Stilling. De kræver derfor Fred paa de Betingelser, der nu kan opnaas. Betingelserne vil blive haarde.

Naar de først bliver bekendt, kan vi vist nok regne med, at muligt planlagte Modaktioner vil miste al Kraft. Med Henblik derpaa er det, jeg mener, at det er rigtigst ikke at røre ved Censurforbudet, saalænge den tyske Presse holder sig i Skindet. Men vi maa vedvarende have vor Opmærksomhed stærkt henvendt paa de sløje Egne og søge at paavirke Hjemmetyskerne overalt, hvor Lejlighed bydes.

Der maa sørges for, at jeg ugentlig faar Beretninger fra alle Distrikter, saa jeg har et klart Overblik over Stillingen.

Til næste Mandag forbereder jeg et Forslag om en almindelig, med min Tale i Rigsdagen parallelt løbende Aktion.”

Aftenen tilbragte jeg hos Steinthai, hvor jeg traf Professor Hertzsprung fra det astronomiske Observatorium i Potsdam med Frue, en født Hollænderinde. Professor Hertzsprung er ikke blot en fremragende Astronom, men tillige en overordentlig varmtfølende dansk Mand. Fruen talte flydende dansk.

Af Steinthal fik jeg Adresserne paa samtlige norske og svenske Journalister, hvem vi fra nu af regelmæssigt vil forsyne med Materiale vedrørende det nordslesvigske Spørgsmaal.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *