29. april 1920. Kommer kronemønten til Nordslesvig, før toldgrænsen flyttes?

Forhandlinger i Rigsdagspartiernes sønderjydske Udvalg

Møde 28. April 1920:
Statsminister Friis meddelte, at man havde søgt at opnaa  Kronemøntens Indførelse i 1. Zone uden Toldgrænsens Flytning, idet de i sidste Møde omtalte Forhandlinger med Kommissionen jo var strandet paa, at denne ikke vilde gaa med til Toldgrænsens Flytning.

Regeringen havde derfor sat ind paa at gennemføre en Ordning, hvorved man i Stedet for at flytte Toldgrænsen tilvejebragte en Afspærring mellem 1. og 2. Zone, saaledes at Kronemønten kunde indføres.

Regeringen havde i saa Henseende ført forskellige Forhandlinger med Kommissionen og fundet Imødekommenhed under disse Betingelser.

Endvidere havde Ministeriet formaaet Kammeradvokat Aagesen til som Sagkyndig i juridisk, forretningsmæssig og administrativ Henseende at stille sig til Raadighed for Gesandten i Paris, og Kontorchef Hendriksen var som topografisk Sagkyndig ogsaa stillet til Gesandtens Raadighed.

Statsministeren meddelte yderligere, at det var en Selvfølge, at disse Mænd i et og alt handlede under Gesandtens Ansvar, og at denne igen handlede i Henhold til Instruktion fra Regeringen.

I Anledning af Statsministerens Meddelelse rejstes ingen Indvendinger fra nogen af Mødets Deltagere.

M. H. t. den endelige Afgørelse i det sønderjydske Spørgsmaal meddelte Ministeren, at Kommissionens Indstilling først nu var naaet til Paris, og at Regeringen havde søgt at virke for, at en Afgørelse ikke skulde komme til at foreligge saaledes, at det vilde være udelukket efter Valgene og en ny Regerings Udnævnelse at kunne udøve en saadan Indflydelse, som man vilde finde ønskelig

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, bind 2.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *