13. december 1915 – Flensborg Avis: Hilsner til og fra fronten

De hjemløse.
Fra Landraadskontoret i Haderslev bekendtgøres den 10. December 1915, at i Medfør af en Forordning fra Indenrigsministeren og Krigsministeren af 28. Oktober 1915 skal alle mandlige Personer uden Undersaatsret, der er fødte i Tiden fra 2. Avgust 1869 til 31. December 1898, melde sig til Lægdsrullen i Tiden fra 15. til 31. December 1915 hos den stedlige Politimyndighed (Magistrat, Borgmester, Kommuneforstander, Godsforstander). Ved Anmeldelsen skal fremvises mulige Militærpapirer og saadanne Papirer, der kan give Oplysning om deres egen, deres Forældres eller Søskendes Undersaatsforhold. Til de meldepligtige Personer hører ogsaa Optantbørnene.

Hilsner fra Felten.
Fra Rusland
skrives den 6. December:
De hjerteligste
Hilsner sendes Venner og Bekendte fra flere Nordslesvigere, der er ved samme Regiment. Glædelig Jul ønskes alle derhjemme. Anton Linnet, Fredr. Friedrichsen, Hans Jensen, Emil Vollbrecht og Klavs Christiansen.

Flandern, den 9. December.
Kære „Flensborg Avis”! Hermed sendes alle Venner og Bekendte i vort kære Nordslesvig vore inderligste Julehilsener: vi ligger her et Sted i Belgien og skal holde Jul langt borte fra eder, vore kære derhjemme, men vi haaber, at vi, naar Gud vil, alle sunde og raske næste Aar kan holde Jul i vort kære Hjem sammen med vore kære. Ellers har vi det helt godt: vi er sunde og rafle og haaber, at vi ikke behøver at holde Jul i Skyttegravene, men i Ro et andet Sted her i Belgien, i en større By. Endnu en Gang ønsker vi alle Venner og Bekendte en glad og velsignet Jul og et godt Nyaar. Hans Æbelø, Nybøl Mark; Jørgen Brag, Egernsund; Hans Jørgensen, Egebjerggaard paa Als; Lavrids Fischer, Rovstrup.

Fra Rusland skrives den 5. December:
Kære „Flensborg Avis”! Du bedes optage en lille Julehilsen til alle Venner og Bekendte i Nordslesvig fra tre Nordslesvigere, som for Tiden staar ved Østfronten i Rusland. En glædelig Jul og et velsignet Nyaar ønskes alle I kære derbjemme. Pauli Krogh, Flensborg, B. Jensen og K. Albrecht, Sønderborg.

Julehilsen til Felten.
Vi herhjemme
modtager gennem „Flensborg Avis” saa mangen venlig Hilsen derude fra, og vil jeg benytte samme til hermed at sende de fraværende en venlig Tanke. Julen nærmer sig, den glade Fest. som ikke for intet bliver lovsunget som Børnenes Fest, og igen maa vi udsætte Haabet. Hvor har vi ikke, vel de fleste, i Maaneder sat hele vor Længsel og Haab til den kære Jul at vore tapre og brave feltgraa igen skulde fejre Julen i Krigens Uhygge og fjernt fra det, der er dem kærest, havde vi ikke
ventet, og dog er det saa.

Hold Modet og Haabet oppe, for jer selv og dem herhjemme, hver Dag bringer Maalet nærmere. Julen bringer Fred, har Digterne sunget, lad os sætte vort Haab hertil, og alt hvad Bønner og gode Ønsker formaar, vil vistnok, især nu ind under Jul. blive bragt til ham, der ene er Trøster i Nøden.

Mange er de Gaver, der er paa Vej til jer derude, og gid enhver maa faa en
lille Del deraf, til Glæde og Opmuntring for jer selv og os, der af Hjertet ønsker eder alle en velsignet og rolig Jul.
Toftlund, i December 1915.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *