25. oktober 1917 – Danske officerer på vestfronttur: Besøg i Antwerpen

Midt i oktober samledes en lille gruppe danske officerer sig i Berlin for at påbegynde en rejse til vestfronten arrangeret af det tyske militær.  Deltagerne var oberst A.G. Nyholm, Kaptajn V.A. Wilkenschildt, Kaptajn C.H. Rye og militærattaché i Berlin oberst E.O.N. Castonier. Da der var tale om en tjenesterejse aflagdes behørigt rapport, der i dag befinder sig i Rigsarkivet.

 Fra Brüssel foretog vi den 25/10 Udflugt til Antwerpen (se Bilag 3, Kort over Belgien med indlagt Rejserute). Vi passerde Malines (den bekendte Ærkebiskop Merciers Residens), hvor vi besaa den noget beskadigede Kathedral, og kom derefter til et af de sydlige store Forter i Antwerpens yderste Forsvarslinie, Fort Wawre St. Catherine, en typisk brialmontsk Konstruktion, som i Oktober 1914 var bleven beskudt af de svære tyske 42 cm og østrigske 30 cm Morterer. Alt henlaa endnu i samme Tilstand som umiddelbart efter Fortets Kapitulation. Ødelæggelserne, forårsagede ved de forskellige fjendtlige Projektilers Anslag paa Panser- og Betonkonstruktionerne, var meget betydelige og gjorde et stærkt Indtryk. Der skal i et følgende Afsnit blive gjort nærmere Rede herfor.

Gennem Egne, der endnu bar Vidne om Ødelæggelserne fra Krigsbegivenhederne i Efteraaret 1914, saaledes navnlig Omegnen af Landsbyen Düffel, naaede vi frem til Antwerpen. Vi passerede 2 Gange Floden Methe, der ikke her gjorde Indtryk af at være nogen særlig Hindring, samt de ældre, høje Forter i den indre Fortlinie, der overhovedet ikke havde været udsat for noget Angreb. I Antwerpen blev vi modtagne af Guvernøren, Generalløjtnant v. Zwel, – bekendt som Maubeuges Erobrer – , hos hvem vi var inviterede til Frokost. Under marinekyndig Ledsagelse besaa vi de store Havne – og Kajanlæg, imponerende ved deres Udstrækning, men nu alle øde og ubenyttede.

(Rapport over en Tjenesterejse til den tyske vestfront okt.-nov. 1917, Militære rejserapporter (1746-1966) , Krigsministeriet, Rigsarkivet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *