22. oktober 1917 – Danske officerer på vestfronttur: Afgang mod fronten

Midt i oktober samledes en lille gruppe danske officerer sig i Berlin for at påbegynde en rejse til vestfronten arrangeret af det tyske militær.  Deltagerne var oberst A.G. Nyholm, Kaptajn V.A. Wilkenschildt, Kaptajn C.H. Rye og militærattaché i Berlin oberst E.O.N. Castonier. Da der var tale om en tjenesterejse aflagdes behørigt rapport, der i dag befinder sig i Rigsarkivet.

Den 22/10 om Aftenen afrejste vi med Jernbanetog fra Berlin til Vestfronten. I Toget var der indsat en særlig for os reserveret Sovevogn, som nu fulgte os paa hele Rejsen, og i hvilken vi i almindelighed havde vort Standkvarter. Kun enkelte Steder (I Brüssel, hvor vi tilbragte flere Nætter, og i Gent og Metz, hvor Banegaardene var særlig udsatte for Flyverangreb) tog vi – efter det lokale Kommandaturs Bestemmelse – Ophold paa et Hotel i Byen; men i øvrigt tilbragte vi Natten i Sovevognen, som paa den paagældende Banegaard blev kørt ind paa et Sidespor. Denne Indkvarteringsmaade var ved de hyppige Opholdssteder overordentlig praktisk og bekvem. – I Frankrig tilbagelagde vi, som det vil fremgaa af det følgende, den største Vejlængde i Automobil, idet Sovevognen, naar vi forlod den om Morgenen, med ordinære Tog blev kørt til det Sted, hvor vi vilde indtræffe med Automobilerne om Aftenen.

Danske officerer under deres tjenesterejse på vestfronten oktober-november 1917. Øverst fra venstre ses kaptajn Wilkenschildt, oberst Nyholm, oberst Castonier og ukendt, fra venstre stående foran togvognen den tyske prins Wrede og kaptajn Rye (Rigsarkivet)

Sovevognen rummede ogsaa en Filmstrop paa 2 Mand fra ”Filmsamt” i Berlin. Denne tog ved flere Lejligheder ”levende Billeder” af vor Færden. En Del af disse blev forevist i Berlin inden vor Hjemrejse. Der vil senere blive tilsendt os en fuldstændig Serie af Optagelserne.

(Rapport over en Tjenesterejse til den tyske vestfront okt.-nov. 1917, Militære rejserapporter (1746-1966) , Krigsministeriet, Rigsarkivet)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *