2. december 1915 – Flensborg Avis: Faldne og sårede m.v.

Ifølge den 393. Tabsliste
er Hans Nielsen Hansen af Ballum, Boy Konstmann af Borrig, Jakob Popp af Løgumkloster Mark og Jes Paulsen af Rens Mark, som hidtil har været savnede, i Fangenskab. Poul Nielsen af Diemersminde, falden og Christian Clausen af Klægsbøl, Haardt saaret.

Død i Rusland.
Karl Madsen og Hustru i Kummerlev har modtaget det  tunge Bud, at deres Søn Jens er død af Lungebetændelse paa  Hovedforbindingspladsen Gr. Eckau i Rusland den 19. November; han havde lige fyldt 32 Aar

Hængt sig. (T. Z.)
Den 70 Aar gamle Enke Okholm i Drengsted ved Døstrup fandtes i Mandags hcengt i sin Lejlighed. Der menes, at hun har begaaet den sørgelige Gerning af Frygt for Straf, da hun skulde drages til Ansvar for Pasforseelse. Det er højst beklageligt, at hun har taget sig denne Historie saa nær, da Sagen sandsynligvis vilde være forløben lempeligt for hende.

Falden.
Anders Christian Hansen af Rejsby-Ballum er død den 16. November paa et Lazaret i Frankrig, efter at han Dagen i Forvejen var bleven saaret. For den afdøde, der blev 27 Aar gammel, holdes der Sørgegudstjeneste Onsdag den 8. December i Ballum Kirke.

Dekoreret. (S. Z.)
Jernkorset er blevet tildelt Sanitets-Vicestabssergent Møller fra Garnisonslazarettet i Sønderborg; han er nu paa den østlige Krigsskueplads.

I Tabslisten
nævnes, at Peter Petersen af Lysabild er falden. Christensen af Mels Mark Haardt saaret, Henrik Jakobsen af Skodsbøl, som hidtil har været meldt savnet, i Fangenskab.

Paa et Lazaret.
Skomagermester Knud Cornett af Aabenraa, som har deltaget i Krigen imod Øst, er bleven bragt til et Lazaret i Blankenburg i Harzen

Fra Tabslisten.
Poul Lassen af Kværs og Hans Petersen af Varnæs, der hidtil har været meldt savnede, er ifølge den sidste Tabsliste tagne til Fange.

Glædelig Efterretning. (Hmd.)
Gaardskarl
Chresten Hansen, Søn af Rentier Hansen og Hustru i Horsbyg ved Hellevad, der tjente ved 86. Regiments 1. Kompagni, har været savnet siden Begyndelsen af Oktober Maaned i Fjor. En Kammerat af ham meddelte dengang, ar han havde set, at Chresten Hansen var bleven saaret. men hans senere Skæbne vidste han ikke noget om.  Forældrene har siden den Tid idelig søgt Oplysninger om ham, baade gennem de forskellige Oplysnings-Bureauer i Tyskland og igennem „Røde Kors” i Danmark og Svejts, men stadig uden Resultat, saa de næsten havde opgivet Haabet om, at han endnu var i Live. Nu har de imidlertid i disse Dage uventet faaet Meddelelse fra Oplysningskontoret for savnede i Paderborn om. at deres saa længe savnede Søn siden 14. Februar i Aar har befundet sig i Fangelejren i Casablanca i Marokko, hvortil han var kommen fra Lejren i Trompeloup.

Falden i Frankrig.
Marcus Enemark af Agerskov er falden den 22. November ved Appy i Frankrig, 20 Aar gammel, Der holdes Sørgegudstjeneste for ham Tirsdag den 7. December.

Saaret.
Anders Starup af Tiset, der er med i Frankrig, er bleven saaret i Haanden og indlagt paa et Lazaret.

Jernkorset.
Barber Mikkelsen af Gramby, der er bleven saaret under Kampene i Frankrig, er bleven dekoreret med Jernkorset.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *