18. august 1919 – Ribe Stiftstidende: invalidespørgsmaalet i Sønderjylland

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Paa et møde i krigsinvalidernes forening for Haderslev kreds fredag aften gaves der oplysning om antallet af forsørgelsesberettigede inden for de fire nordslesvigske kreds, der foreløbig ser saaledes ud:

Haderslev kreds 1324 invalider, 415 enker og 2125 børn.

Aabenraa kreds 423 invalider, 293 enker og 2125 børn.

Sønderborg kreds 580 invalider, 389 enker og 1477 børn.

Tønder kreds 700 invalider og 1500 efterladte.

Krigsinvalidernes udvalg  vil i København foreslaa, at de tyske stadslæger, der ved afstaaelsen følger med til Danmark, skal have lov til at danne undersøgelsesraad; i modsat fald skal alle, som vil søge forsørgelse foretage en rejse til Tyskland. Hvis Flensborg gaar med til Danmark, vil man foreslaa, at der her nedsættes en tysk lægekommission, der har alle invalide-akter til raadighed og kan foretage bedømmelsen.

Hvad man efter minister H. P. Hanssens udtalelse kan vente, er for det første raadets anerkendelse for den danske regering, for det andet skattefrihed for alle ramte, for det tredje understøttelse til familien ved invalidernes sygdom.

Paa mødet vedtoges at indgive forlangende til kredsudvalget om, at de kvinder, der er ansat paa de offentlige kontorer, skal afskediges, for at invaliderne kan komme ind i deres gamle pladser.

Efter minister H. P. Hanssens udtalelse kan det ventes, at den danske regering vil stille pladser til raadighed for invaliderne ved jernbanevæsenets offentlige kontorer osv., som tyskerne allerede har gjort det. Det er endvidere givet, at der vil blive oprettet skoler forskellige steder i landet, hvor de mænd, der ikke længere kan passe deres tidligere gerning, paa grund af invaliditet, kan faa adgang til at lære en passende beskæftigelse.

Paa mødet fremkom endvidere følgende forslag, der vil blive forebragt i København.

  1. Alle penge, som ikke udbetales i forhold 8 kr. 9 mark, skal gives til invaliderne til en kurs af mindst 50.
  2. Rejsegodtgørelse for de rejser, der skal foretages for undersøgelsens skyld.
  3. Forslag til, at der fastsættes et bestemt beløb, som Danmark modtager af Tyskland.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *