17. maj 1918. Andreas Bøgen på vagt hos en jødisk godsejer i Ukraine

Andr. Bøgen, Vennemose, blev indkaldt i sommeren 1915 og tilbragte hele krigen på Østfronten. I foråret 1918 gik det til Ukraine.

Kort Tid efter blev der søgt ti, som det hed, paalidelige Mænd som Vagtmandskab paa Godset „Golosofka“, hvis Ejer, en Jøde, følte sig truet af de omkringboende Bønder, der ønskede Godsets Jorder udstykket.

Nu afdøde Teglværksejer Chr. Hollensen fra Broagerland og jeg var blandt de ti udvalgte. Som Vederlag for vor Vagttjeneste havde Godsejeren overladt Bataillonen et lille Jordareal til Dyrkning af Kartofler og Grøntsager; dette Areal skulde vi holde i Orden.

Godset havde et Areal paa 1400-1500 Tdr. Land, dybsort Muldjord, hvoraf det meste var under Plov. Husdyrbesætningen var forholdsvis lille, idet der kun var 30-40 Malkekøer, et lignende Antal Ungkreaturer, en lille Flok Faar, en Del Svin og 70-80 Heste.

Godsets Stuehus var tarveligt. Det saa ikke ud af mere end Stuehuset paa en lille Bondegaard herhjemme. Udhusene var delt i forskellige Smaabygninger: Forvalterboligen, Smedien, Kostalden, Hestestalden, Svinestalden, Kornsiloen, Bolig til Tjenerskabet samt nogle andre Bygninger. Der dyrkedes Hvede, Rug, Havre, Boghvede, Hirse og Sukkerroer.

Vi havde Tid og Lejlighed til at gøre vore Iagttagelser, men desværre havde vi vanskeligt ved at gøre os forstaaelige for Folkene; derimod kunde vi nok underholde os med Godsejeren, som talte godt Tysk; men han var næsten altid paa Rejse.

DSK-årbøger 1952

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *