16. december 1915 – Flensborg Avis: Opråb til den nordslesvigske befolkning.

Opråb

De høje Priser paa Levnedsmidler og alle andre Livsfornødenheder har bragt mange af vore Medborgere i en meget vanskelig Stilling. Vi har den Opfattelse, at der rundt omkring i vor Landsdel sidder mange mere velstillede, der ser dette og føler med disse vore Medborgere og gerne vil træde hjælpende til. At dette er Tilfældet, ses deraf, at der paa flere Egne og i enkelte Sogne er nedsat Udvalg eller dannet Velfærdskomiteer, der paa forskellig Maade med dertil egnede Midler vil søge at lindre Nøden og afhjælpe Savnene.

Nu er Tiden kommen, da det skal vise sig, at Befolkningen i Nordslesvig ikke deler sig i Klasser, der hver for sig mener at være sig selv nok og hver for sig mener at skulle sørge for sig selv og lade andre gøre det samme.

Vi anser det for nædvendigt, at disse! ovenfor nævnte spredte Velfærdsbestræbelser udstrækker sig til hele vor Landsdel, saa ikke et eneste Sogn eller en eneste Landsby holder sig tilbage.

Vi opfordrer herved først og fremmest alle Landmænd, men for øvrigt alle, der har Raad og Hjerte for det, til by- eller sognevis at træde sammen og danne Komiteer, der vil drage Omsorg for, at ingen af vore mindre velstillede Medborgere skal komme til at lide uforskyldt Nød.

Bestyrelsen for „Fælles-Landboforeningen for Nordslesvig”.
I. P. Refsghauge, Formand,  I. Højer, Næstformand.
Chr. Jessen Reinholdt. A. Bladt. H. Andresen. Carsten Gregersen.
Th. Thomsen. Lars Holm. Jes Mærsk. Chr. Hansen. Jorgen Grau. Chr. Christensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *