15. oktober 1918. Spænding i Berlin: “Vi kan have Militærdiktaturet, inden vi ser os om.”

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Berlin den 15. Oktober 1918.

I Dag mødte Nis Nissen og Kloppenborg Skrumsager om Formiddagen paa vort nyindrettede Kontor. Min Datter ankom og begyndte sin Virksomhed som Sekretær.

Vi begyndte med at udsende oplysende Materiale.

Om Eftermiddagen fik jeg Besøg af Loretz. „Tyskland vil faa meget haarde Fredsbetingelser,” sagde han. „Trykket paa Vestfronten er overordentlig stærkt, og Foch har Reserver nok til at begynde en ny Offensiv over Mühlhausen indover Freiburg i Baden.

Men denne Situation maner til Forsigtighed.

Et reaktionært Tilbageslag er ikke udelukket. Vi kan have Militærdiktaturet, inden vi ser os om. Jeg maa derfor indtrængende raade Dem til ikke at gaa for hurtigt frem.”

Senere traf jeg Polakkerne Seyda, Sosinsky, Laskowski og Dr. v. Chlapowski. Seyda og Korfanty havde været hos Vicekansler v. Payer for at udbede sig Pas til Warschau, hvor der skulde afholdes en alpolsk Konference.

Payer havde svaret, at han fandt det mærkeligt, at de som tyske Statsborgere søgte Pas til en Konference, der vilde drøfte Løsrivelsen af Dele af det tyske Rige. Seyda havde svaret, at Vicekansleren befandt sig paa Vildspor, naar han troede, at Regeringens officielt fremsatte Opfattelse af Wilsons Program vilde blive godkendt af Præsidenten.

„Det har jeg heller ikke paastaaet,” havde Payer repliceret, „men saalænge De er preussiske Statsborgere, paalægger det Dem efter min Mening visse Hensyn.

Sagen skal blive Rigskansleren forelagt, men jeg kan ikke stille Dem i Udsigt, at De vil faa de ønskede Rejsepas.”

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *