15. februar 1915. Forbud mod at skrive danske feltpostbreve?

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen

Krigen

Hertug Ernst Günther af Augustenborg

inspicerede den 1.ste Februar Militæret i Skærbæk og var samme Dag ventet til Grænsen ved Gjelsbro, men blev forhindret heri. Efter Forlydende ven­tes Hertugen i sin Egenskab af Landstorms-Inspektør i den nærmeste Tid til Gram, hvor Opholdet dog ikke me­nes at ville strække sig over en enkelt Dag.

Nye Indkaldelser

I disse Dage finder der nye Ind­kaldelser Sted af Landstormen, det vil altsaa sige af Mænd, der ikke tidligere har faaet Uddannelse til eller gjort Militærtjeneste.

Censur med Soldaterbrevene

Nordslesvigske Soldater har hidtil kunnet skrive deres Breve fra Fronten til deres Slægt eller Paarørende i Hjem­met i deres danske Maal. Det er nu forbudt — Brevene skal skrives paa Tysk. Endvidere er der truffet den Bestemmelse, at Soldaterne kun maa afsende Brev een Gang ugentlig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *