12. maj 1919. Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet vedtager resolution

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg fortsatte sit afbrudte møde den 12. Maj 1919 Kl. 16.

Den ledende Formand, Piper [konservativ], meddelte, at der forelaa et Forslag om Nedsættelse af et Underudvalg, bestaaende af 2 Medlemmer af hvert Parti med den Opgave at redigere en Resolution til Forelæggelse for et fortro­ligt Rigsdagsmøde.
Til Medlemmer af dette Underudvalg valgtes derefter: Piper, Foss, Borgbjerg, Sigvald Olsen, P. Munch, N. Petersen, N. Neergaard og J. C. Christensen.

Mødet genoptoges s. D. Kl. 17:

Den ledende Formand, Piper, meddelte, at Forhandlingerne i Under­udvalget ikke havde ført til Enighed, idet det konservative Folkeparti ikke havde kunnet slutte sig til de tre andre Partiers Resolution.
N. Neergaard oplæste den Resolution, som de tre Partiers Under­udvalgsmedlemmer var enedes om:

Idet den danske Rigsdag udtaler sin Glæde over Udsigten til, at den kommende Fred vil bringe Opfyldelsen af det danske Folks na­tionale Haab, fastholder den sin Udtalelse af 23. Okt. 1918 og de Ønsker om Afstemningsomraadet i Sønderjylland, som er fremsat overfor de allierede og associerede Magter i Paris af Rigsdagens alle Partier omfattende Delegation og af Repræsentanter for den danske Vælgerforening i Sønderjylland.

Rigsdagen nærer fremdeles den Opfattelse, at en Afstemning paa Grundlag af disse Ønsker vil give den bedste Garanti for det danske Folks nationale Fremtid.

Til denne Udtalelse sluttede det radikale Venstres, Socialdemokratiets og Venstres Ud­valgsmedlemmer sig, medens det konservative Folkepartis Medlemmer forbeholdt sig at fremsætte en Resolution i en anden Affattelse.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *