12. februar 1919. Regeringen kan tiltræde Den nordslesvigske Vælgerforenings resolution

Telegram, dat. 12. Febr. 1919 fra Udenrigsministeriet til den danske gesandt i Paris.

Paa Mødet i Aabenraa 8. Febr. vedtog Vælgerforeningens Tilsynsraad efter Nyvalg ( 21. Jan.) følgende Resolution

(klik på link for at læse resolutionen)

Medens det principale 1. Membrum samlede alle, skyldes 2. Membrum Ønsket om en enstemmig Vedtagelse, idet Stemmetallet uden denne Tilføjelse opgives at ville have stillet sig 40 mod 10.

Tilføjelsen maa læses i Forbindelse med den principale Erklæring, saaledes at den først faar Gyldighed, hvis Afstemningen hindres, og dernæst, at de omtalte Tilkendegivelser, naar der ikke bliver en fri Afstemning, maa kunne erstatte denne efter Principet om Selvbestemmelsesretten, det vil sige, at de lige saa utvetydig giver Udtryk for Majoritetens Ønsker. Regeringen kan derfor tiltræde denne Resolution.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *