11. januar 1920. Dannebrog vajer allerede mange steder i Sønderjylland

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bragte i juni-juli en række afsnit og rundede også året 1919 af med et afsnit. Her følger det første af en række erindringsglimt fra afstemningstiden.

Næste Morgen spredtes Løbesedler over By og Land med Budskabet om, at den længselsfuldt ventede Time endelig var slaaet. Men mange Sind var saa sløvet, at de næppe fattede, hvad det betød.

I Hoptrup hejste Ebbe Dahl Dannebrog i Dagens Anledning til stor Forbavselse for Naboerne. I flere Landsbyer ringedes med Kirkeklokkerne, forudsat at man endnu ejede nogen, og de ikke var gaaet i Krigens Kanonstøberi.

I Skodborg flagede hele Byen med Dannebrog, og en tysk Løjtnant, der kommanderede Grænsebevogtningen, sendte Bud fra Gaard til Gaard, at dette var ulovligt. Men det brød man sig naturligvis fejl om.

I Haderslev foretog Myndighederne sig intet. Men Privatfolk lejede Hohns Musikkorps til at spille fra Frue Kirke, og da ved Middagstide Salmetonerne til ”Nu takker alle Gud” og ”Fred hviler over Land og By” lod ud over Byen, anede de fleste dog vel nok, at Fredsbudskabet maatte vare af en vis Rækkevidde for os alle.

Det var i Virkeligheden det store Vendepunkt, som nu indtraadte. Fra den Dag af begyndte Fristerne at løbe, og nu gik det Slag i Slag. Et stort historisk Sceneri, skiftende fra Døgn til Døgn, oprulledes atter for vore Øjne som Indledning til den Dag, da Befolkningen selv skulde bestemme sin Fremtidsskæbne. Blot to Dage senere fremkom det af Lensgreve Schack forfattede og af Vælgerforeningen udstedte Opraab:

”Sønderjyder!

Nu er Dagen der; vi vil hjem. Hvad Slægtled har troet paa, Fædrene kampet og Mødrene grædt for, Haabet, der har baaret vore Sønner over Sorg og Død, skal nu gaa i Opfyldelse!”

Disse Ord, som kort, klart og fyndigt tolkede den danske Befolknings Følelser, lod som en Fanfare ud over Landet og vakte som ved et Trylleslag alle Danske til Daad.

Nu var Dagen virkelig der.

(fortsættes …)

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *