10. marts 1920. “Nu er han borte, og ingen vil savne ham.” Amtsforstander Rafalski har forladt Nordslesvig

Simon Oscar Edmund Rafalski blev kommissarisk amtsforstander i Rødding i april / maj 1913. Han var udpræget danskfjendtlig og blev udvist af CIS i forbindelse med folkeafstemningen.

Flensborg Avis kunne den 10. marts 1920 give ham følgende svada med på vejen:

”Tidligere Amtsforstander Rafalski, der – som bekendt – blev udvist af den internationale Kommission, skal efter Forlydende opholde sig i Kiel. Da han fratraadte, var det vistnok ellers hans Mening, at han med sin Familie vilde blive boende i Rødding i Sommer, da han havde lejet Lejligheden, hvor han boede, indtil 1. Oktober. Men saa kom Udvisningsordren, der maa siges at være velfortjent og som ingen beklager.

Saa blev Planen for Fremtiden omlagt og nu rejser hans Familie, der endnu bor i deres gamle Bolig, nok i en nær Fremtid sydpaa til det Land og Folk, for hvilket Hr. Rafalski i Prøjsernes Velmagtsdage var en saa tro og ihærdig Repræsentant.

I Lørdags Eftermiddag var der Auktion over en Del af hans Bohave, der for øvrigt kostede store Priser i værdiløse tyske Mark, men som Hr. Rafalski vel nok vil faa Brug for i det forsultede og forarmede ”store Fædreland”, der med Hensyn til Skatter og Afgifter vil være som en Tønde uden Bund, hvori det sporløst forsvinder og i en ret uhyggelig Grad minder om Faraos Drøm om de syv magre Køer, der aad de syv fede uden at det kunde kendes paa dem.”

Og den 8. maj fik han lige en tur til:
”Tidligere Amtsforstander Rafalski, der før Afstemningen blev udvist af Afstemningsomraaderne tillige med flere andre ligesindede Kolleger og siden har opholdt sig i Kiel, vendte for 8 Dage siden tilbage til Rødding til sin Familie, der indtil nu har boet i Amtsforstanderboligen, for at hjælpe ved Sammenpakning og Flytning af Bohavet. I sidste Uge kom en Flyttevogn, og derefter rejste Familien bort fra Byen.

Rafalski hørte til de konstituerede Amtsforstandere, som Rødding, Toftlund og Skærbæk Amtsdistrikter lige siden Amtsforstanderembedernes Oprettelse i 1889 har haft at trækkes med og som blev rekrutterede af alle mulige militære og borgerlige Stillinger. Rafalski var saaledes forhenværende Apoteker i Skærbæk, den forrige v. Massow afgaaet Gendarmeri-Ritmester i Haderslev osv. Men gode Prøjsere var de alle. Rafalski kom hertil 1. April 1913 og gjorde sig snart bemærket som Prøjsernes haandgangne Mand og Ven af at straffe dansksindede Mænd, som intet havde forbrudt sig, med Udvisning af deres danske Tjenestefolk.

– Saa kom Krigen 1914 og dermed rigtig frit Spil for Rafalskis danskfjendtlige Sindelag. Det er jo bekendt nok, at han lod tre af Byens dansksindede Mænd uden nogen Grund arrestere og bortføre, blandt andre ogsaa Gaardejer August Lassen her, der nu sidder som Amtsforstander og Rafalskis Efterfølger i Embedet. Men særlig ildeset blev han ved at hindre dansksindede Mænd, som var indkaldte i Krigen, ved mistænkeliggørende Paategninger paa deres Ansøgninger om Orlov.

Nu er han borte, og ingen vil savne ham. Men i lange Tider vil han af mange Mænd og Kvinder blive mindet med Bitterhed og Harme som en af de Mænd, der – da det kneb haardest for den undertvungne sønderjyske Befolkning -, hjalp godt med til at gøre dem Kaarene saa mørke og tunge som muligt.

Men der gaar en Nemesis gennem Livet, og den har Hr. Rafalski vist allerede begyndt at føle.”

Mange tak til Jørgen Larsen, der har sendt historien til os. /RR

En tanke om “10. marts 1920. “Nu er han borte, og ingen vil savne ham.” Amtsforstander Rafalski har forladt Nordslesvig”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *