1. juni 1920. Den internationale Kommissions virksomhed ophører 15. juni. Bliver det Genforeningsdagen?

Den danske gesandt i Paris, Bernhoft, sendte den 1. juni 1920 nedenstående telegram til Udenrigsministeren.

I Skrivelse af 31. Maj, hvormed Formanden for Fredskonferencen fremsender Traktatudkast, anmodes den kgl. Regering snarest muligt efter at være gjort bekendt dermed at meddele, hvorvidt den er rede til at billige Traktaten.

Konferencen udtaler Ønsket, at Traktaten undertegnes samme Dag, som Grænsen officielt notificeres den danske og tyske Regering.

Til den Ende vilde det være af gensidig Interesse, at den kgl. Regerings Svar naaer Konferencen med en Frist, som ikke overskrider 10 Dage. Meddelelse er rettet til den tyske Delegation i Paris.

Note: I Anledning af de saaledes modtagne Efterretninger telegraferede Udenrigsmin. 1. Juni til Gesandten i Paris med Anmodning om omgaaende at telegrafere, hvorvidt Gesandtskabets Telegrammer af 31. Maj skulde forstaas saaledes, at den ti Dages Frist, der var givet til Accept, var begyndt at løbe, og i bekræftende Fald fra hvilken Dag og Klokkeslet?

Udenrigsministeriet havde underhaanden erfaret, at den internat. Komm. regnede med, at dens Virksomhed ophørte omkring 15. Juni. I Medfør af Art. 110, 2. Stk. i Fredstraktaten maatte formentlig Tidspunktet for Kommissionens Virksomheds Ophør falde sammen med Tidspunktet for Overdragelsestraktatens Underskrift, idet Grænselinien ved Llnderskriften notificeredes officielt.

Udenrigsministeriet sluttede derfor af den nævnte Underhaandsmeddelelse, at Kommissionen ventede, at Fristen for Llnderskriften vilde udløbe omkring 15. Juni.

Gesandten svarede herpaa ved Telegram af 2. Juni, hvori han meddelte, at de 10 Dage strengt taget løb fra 30. Maj, omtrent 6 Eftermiddag, men Fristen var særlig en Tilkendegivelse af Konferencens indstændige Ønske om et hurtigt Svar; Begæring om et Par Dages Udsættelse vilde næppe støde paa Vanskelighed, f. Eks. kunde man allerede nu anmode om, at Fristen regnedes fra Udenrigsministeriets Modtagelse af Teksten.

Gesandten tilføjede, at Bemærkninger vilde eventuelt kunne fremsættes ved Raadets Møde, Lørdag 5. Juni.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

8 tanker om “1. juni 1920. Den internationale Kommissions virksomhed ophører 15. juni. Bliver det Genforeningsdagen?”

  1. Hej Harald
   Tak for dit spørgsmål. Ligesom det var tilfældet, da der f.eks. skulle sluttes fred efter treårskrigen 1848-1850 eller da der blev forhandlet i London i 1864, så har stormagterne som regel interesser at varetage ved fredsslutninger. Det gælder også i dag.Således havde den magt, der dengang blev regnet for Europas stærkeste militærmagt, Frankrig, interesser at varetage i forbindelse med den preussisk-østrigske fredsslutning.
   Napoleon havde flere, men én af dem var en oprigtig interesse i at løse det slesvigske spørgsmål. Det var der også international prestige i. At princippet om folkenes selvbestemmelsesret var så fuldkommen revolutionerende i forhold til, hvordan grænser normalt blev trukket, kan også have tiltalt netop Frankrig. Og at det endvidere ville fratage Preussen noget land og genere Østrig var heller ikke at foragte, set fra et fransk synspunkt.
   Du kan læse mere om §5 her https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/freden-i-prag-23-august-1866/
   mvh
   René

   1. Tak for oplysning / svar. Sådan som TV i øjeblikket fremføre oplysning om afstemningen, får man nærmest indtryk af at det er H.P.Hanssen som var manden der stod for genforeningen i 1920. Glemmer man ikke at det var Napoleon den 3. Som første gang havde nævnt genforeningen ved en fri afstemning, med sit paragraf 5. Han var da nok mere kendt i Europa når der skulle trækkes grænser.

    1. Hej igen Harald
     §5 var blevet ophævet efter gensidig overenskomst mellem Preussen og Østrig i 1878/79. Dette blev anerkendt af Danmark allerede i 1879 og igen i 1907. Så den har ikke andet end symbolsk betydning i 1919-1920.
     mvh
     René

  1. Hej Harald
   Prøv at scanne den og sende den til os – så kigger vi på sagen.
   mvh
   René

 1. Hvordan finder jeg noget om morfar, som var ? Dragon, han var smed og ind til 1920 ansat ved Føjervær i Flensborg. ? Har sikker skoet heste i 1914 til 1918. Flyttede til Aabenraa i 1920.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *