Vanskeligheder ved forhandlinger om fredens ikrafttræden

Flensborg Avis, søndag den 4. januar 1920, side 4:

Nyeste Efterretninger

Fredens Ikrafttræden.

En tysk Efterretning om de nye Vanskeligheder. Berlin, Lørdag.
Ifølge de sidste Meddelelser, som foreligger fra officielle Steder, kan der ikke regnes med, at Forhandlingerne i Paris tilendebringes den 6. Januar. Det er hovedsaglig Overgangsbestemmelserne i de Omraader, som skal rømmes af Tyskerne før Folkeafstemningen, der volder Vanskeligheder, især Bestemmelserne af retslig Natur.   Den tyske Regering staar paa det Standpunkt, at det er en Selvfølge, at Retshøjheden i disse Omraader bliver ved Tyskland, og at for Eksempel de Domme, der fældes af Domstolene i Flensborg, ad sædvanlig Vej kan underkastes Revision ved Overlandsretten og Rigsretten, medens Ententen overhovedet ikke mere vil anerkende Tysklands Retshøjhed.   Disse Vanskeligheder er ikke uløselige; men det turde antagelig vare til midt i Januar, inden der opnaas en Forstaaelse vedrørende de omstridte Punkter.

Udvekslingen af Ratifikationerne.
Berlin, Lørdag.  Fra Haag meldes:
Det øverste Raad har nu fastsat Udvekslingen af Ratifikations-Dokumenterne til den 6. Januar under den Forudsætning, at alle Spørgsmaal indtil da er ordnede [Dette Telegram er formodentlig et par Dage gammel, fra en Tid, da Tyskerne ikke endnu var komne med de sidste Indvendinger i Form af et Krav om at beholde Retsplejen i deres Hænder.]  Ratifikationen skal finde Sted paa den Maade, at de tyske delegerede først undertegner November-Protokollen. Derefter sker Udvekslingen af Ratifikations-Dokumenterne, og Clemenceau overgiver saa den tyske Delegation et brev, hvori de allierede erklærer sig villige til at nedsætte deres Fordring om de 400,000 Tons tyske Havnemateriel, naar det bevises, at Tysklands økonomiske Liv vilde blive ødelagt derved. Tyskland skal straks udlevere 192,000 Tons, Resten inden 30 Maaneder. Restens Størrelse vil afhænge af de Resultater, som Ententekommissionen kommer til ved sin Undersøgelse.

Fra Ententens Side foreligger der for øvrigt paa ny et Tilsagn om, at Besætningen fra den tyske Flaade i Scarpa Flow vil blive udleveret, naar Slutningsprotokollen er undertegnet.  Undtagne herfra skal kun saadanne tyske Officerer eller Mandskaber være, mod hvilke der svæver en Retssag for Pligtforseelse. Derved er der udtrykkeligt fastslaaet, at Sænkningen af den tyske Flaade ikke er en saadan.

En Advarsel til Tyskland.  Paris, Lørdag.
De allierede Magter har i Gaar Eftermiddags tilstillet Lersner en Verbalnote, hvori de henleder den tyske Regerings Opmærksomhed paa Spørgsmaalet om Øgelsen af de tyske Politistyrker i Øvre-Slesien.   De allierede og associerede Magter gør den tyske Regering opmærksom paa, at den paa dette Omraade maa vise den største Varsomhed, og at der ikke er anført Grunde, som har kunnet motivere denne Forøgelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *