Quist, Christian Emil Jensen (1899-1987)

Persondata
Født: 19/12-1899 i Flensborg
Død: 1987
Uddannelse: Manufakturhandlerlære
Erhverv:
Bopæl: Før krigen Sønderborg. Efter krigen Århus; Sønderborg
Hustru (efter krigsafslutningen): Ja
Børn (efter krigsafslutningen): 1 søn, 1 datter

Militære løbebane før krigen
Andet:

Militære løbebane under krigen
Indtrådt: 21/12-1917
Udtrådt: Taget til fange 04/11-1918. Til Aurillac.
Enhed(er): Infanterie-Regiment 85, 1 Kompagnie.
Rang:
Såret:  –
Udmærkelser:
Andet: –

Efter krigen
Manufakturhandlerlære; handelsmedhjælper
Medlem af DSK Sønderborg afdeling : 1937 Link til DSK
Øvrige bemærkninger: Formand for Sønderborg afd. 1968. Fmd. f. Sønderborg Amt 1972 og landsformand 1978.

Kilder
Aurillac-Bogen 1937

Publikationer

Fotos
Foto fra DSK medlemskort på Rigsarkivet.

Uddrag af Aurillac-Boegn, 1937:
Født d. 19/12-1899 i Flensborg, hvor Faderen var Købmand.

Indtil 1908 boede vi i Flensborg og flyttede saa til Sønderborg. Her blev jeg konfirmeret og kom i Manufakturhandlerlære.

Den 21. December 1917 blev jeg indkaldt til Krigsuddannelse ved I. R. 1/85 Rekrut-Depot i Rendsborg. Her var jeg i 7 Uger og kom saa til Videreuddannelse til Beewerloo i Belgien. Først i April 1918 kom jeg til Fronten; Turen gik med Jernbanen til Cambrai og videre til Fods til Bray sur Somme. Senere kom jeg til Chemin des Dames. Her blev jeg taget til Fange ved Hanappes den 4. November 1918 — en Uge før Vaabenstilstanden. Som Krigsfange var jeg først i Fangelejren Candor og kom derfra til Rouen, hvorfra jeg efter 3 Maaneders Fangenskab kom med en Transport til Aurillac. Modtagelsen i Aurillac var god, — endelig fik vi for en Gangs Skyld nok at spise. Faa. Dage efter blev jeg syg og kom paa Hospitalet, hvor jeg laa indtil Afrejsen.

Den 4. April 1919 forlod vi Aurillac; vi var ca. 350 Mand, og undervejs kom der en Del Nordslesvigere til fra en anden L ejr, saa Antallet voksede til ca. 400. Da v i efter en 3 Dages Jernbanerejse kom til Dunkerque og stod opstillet ved Kajen, hvor det danske Skib »St. Thomas« laa og ventede paa os, viste det sig, at det kun kunde medføre godt 300. En Flok af os maatte blive tilbage og afvente Hjemsendelsen med næste Transport, og blandt disse var jeg. Efter en Ventetid paa ca. 7 Uger blev ogsaa vi afhentet af »St. Thomas«; under Afsyngelsen af danske Sange og med Dannebrog i Spidsen marcherede vi fra Kasernen til Havnen. Snart efter, at vi var kommet om Bord, lettede Skibet. Fra Hull i England, hvor vi lagde til, fik vi en Del Sønderjyder i engelsk Krigsfangenskab fra Feltham-Lejren med om Bord, og derefter stævnede vi direkte mod Aarhus. Det var en Søndag Formiddag, v i løb ind i Havnen dér og fik en hjertelig Modtagelse. Mine Forældre stod paa Kajen og tog imod mig; Gensynsglæden var stor.

Efter Hjemkomsten maatte jeg fortsætte min afbrudte Læretid, og da den var overstaaet, var jeg i en større Forretning i Aarhus et Aars Tid. Derfra kom jeg hjem i min Faders Forretning og har været her siden. Jeg er gift; vi har 2 Børn, en Dreng paa 6 Aar og en Pige paa 1 Aar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Sønderjyderne og Den store krig 1914 – 1918