9. juni 1919. Bernhoft frafalder sit forslag til finansiel ordning

Bernhoft frafalder sit Forslag til finansiel Ordning
Den danske Gesandt tilstillede 9. Juni 1919 Fredskonf. følgende Verbalnote:

Efter Samtaler med Medlemmer af den finansielle Kommission har vi faaet det Indtryk, at en Ordning af det finansielle Spørgsmaal vedrørende Slesvigs Tilbagegivelse udover Fredstraktatens almindelige Bestemmelser vil kunne skabe visse Vanskeligheder.

Derfor vil Danmark ikke længere — selv om det mener, at det Forslag, som fulgte med den danske Legations Skrivelse til Fredskonferencens Præsident af 30. Maj 1919, vilde have gjort Opgøret lettere — fastholde sit Ønske om en særlig Ordning af det finansielle Spørgsmaal. Efter vor Formening vil det imidlertid være ønskeligt til Art. 114 i XII Del at tilføje en Bestemmelse om Nedsættelse af en blandet dansk-tysk Kommission med en af de allierede og associerede Magter udnævnt Formand, til hvilken det overdrages, med Erstatningskommissionens Billigelse,
saavel at træffe den endelige finansielle Ordning med Hensyn til Spørgsmaalene om de forskellige Regnskabs-Mellemværender og de danske Krav, der knytter sig til Tilbagegivelsen af Slesvig, som at ordne Spørgsmaalene om Fordelingen af Kunstgenstande, Samlinger, Biblioteker og andre kunstneriske og videnskabelige Ting.

Det vilde ligeledes være nyttigt at indføje i Art. 114 en Bestemmelse, i Henhold til hvilken alle andre Spørgsmaal, der opstaar ved Tilbagegivelsen, og som ikke fremgaar af Traktaten, kunde ordnes gennem særlige Aftaler mellem de allierede og associerede Magter og Tyskland, dog saaledes at Udførelsen heraf vil være at betro den ovennævnte blandede Kommission.

 

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *