8. juli – Flensborg Avis: ingen alkohol til soldater på transporten

Ingen alkohol til soldater på transporten.
Der bekendtgøres officielt: hvem der giver mandskaber, om hvilke han ved, eller af hvis påklædning eller udrustning det kan kendes, at de står foran en transport, alkoholholdige drikkevarer, især hvem der på marchen til banegården eller i anledning af en omladning stikker alkoholholdige drikkevarer til sådanne mandskaber, vil, hvis de bestående love ikke hjemler højere frihedsstraf, blive straffet med fængsel indtil et år.

Hestehandelen i Danmark.
Den danske statskonsulent J. Jensen har i sidste hefte af Tidsskrift for Landøkonomi givet en oversigt over hestehandelen i Danmark i 1914, der, som statskonsulenten bemærker, har været det mærkværdigste og i visse måder det bedste år, dansk hesteavl har kendt. Hvor mange heste der er solgt i de 3,5 måned, inden udførslen blev forbudt, vides ikke, men man gætter på 50-100.000 ud over normalen, som er 7-8.000. Det, landet har tjent på hestekontoen under krigen, beløber sig vistnok – hestehandlerfortjenesten og jernbanefragten medregnede – til op imod 100 millioner kroner netto.

 Lazarettoget “0 2 Schleswig-Holstein”.
Overpræsident v. Moltke har som teritorial-delegeret for den frivillige sygepleje udsendt en beretning om det lazarettogs virksomhed, som det Røde Kors krigsudvalg i Slesvig i oktober i fjor vedtog at stille til rådighed for provinsen. Toget blev indrettet af Hamburg-Amerika-linjen: Ombygningen af Jernbanevognene, som man fik fra Jernbanedirektionen, kostede foruden den indre indretning 50,300 Mark, og toget var færdigt først i december. Det hentede i December og Januar på tre ture i alt 802 sårede fra den vestlige krigsskueplads. I februar og marts foretog det to ture til den østprøjsiske grænse og bragte herfra 754 sårede til Berlin og Magdeburg. Derpå blev det sendt til Ungarn. Det bragte først 300 sårede til Wien, derefter hentede det 243 til Bautzen og Lobau, og i maj var det for tredje gang i Ungarn, hvor det den 15. maj optog 310 sårede i Szatmor Nementi; i løbet af den forudgående uge passerede 5—6000 sårede denne station. Omkostningerne har hidtil været omtrent 80,000 Mark: der anmodes om yderligere gaver.

 Ti Sønner i Felten. Efter hvad et blad meddeler, har en familie i Anslet ti sønner stående i Felten.

 268 tyske civilfanger som er frigivne af Rusland, ankom i går morges til Stokholm. (B. T.)

 Faldne jurister. Ifølge Deutsche Juristen-zeitung er der indtil 25. juni faldet 1745  tyske jurister og sådanne rigs- og forvaltnings-embedsmænd, der har studeret retsvidenskab.

 

Faldne

I Tirsdags modtog Fru Karoline Voss, Enke efter lærer Voss i Flensborg, den sørgelige meddelelse, at hendes søn Walter Voss er falden den 26. juni under et stormangreb på den sydøstlige krigsstueplads.

Ifølge den 268. tabsliste er August Reimers og Joh. Behrens, der hidtil har været opførte som sårede, afgåede ved døden, den førstnævnte på 23. Reserve-Feltlazaret.

Savnet. Fusiler Vilhelm  Borgert, der stod ved 86. Füsilierregiments 14. Kompagni, har været savnet siden den 6. juni. Faderen Chr. Borgert, Riddergade 12 i Flensborg, ville være meget taknemlig, hvis kammerater kunne give ham oplysning om sønnens skæbne.

Falden mod Vest. Jens Peter Clausen og hustru i Skelle har efter en lang, tung uvished nu fået efterretning om, at deres søn, cand. phil. Hans Clausen, allerede den 22. april har fundet døden under et stormangreb. For den faldne, der kun blev 22 år gammel, holdes der sørgegudstjeneste tirsdag den 13. juli i Broagerkirke.

 Jordefærd. (Dv.)
I Lørdags jordfæstedes paa Hjerndrup Kirkegaard Gaardejer Rydich Bruhn, der efter en Operation i Frankrig var afgaaet ved Døden paa et  Lazaret i Aachen, og hvis Lig i sidste Uge blev ført hjem. Der var et meget stort Følge. Pastor Andersen af Tyrstrup talte om den afdødes Godgørenhed i Sognet og om, hvor afholdt han havde været. Han vilde blive savnet af mange. Bruhns Gaard er gennem flere Aarhundreder fra Fader til Søn nedarvet i Slægten, og der er Udsigt til, at Gaarden vedvarende bliver i Slægtens Eje.

 

Savnet

Tabslisten meddeler, at Johan Gormsen af Ladegaard, der hidtil var nævnt som savnet, har været syg og er nu vendt tilbage til sin afdeling.

 Arbejdsmand Hans Lassens søn fra Kærgaard, Jens Lassen, har været savnet siden de hårde kampe omkring midten af juni ved Moulin. Forældrene har modtaget en skrivelse fra hans løjtnant, der mente, at han ikke var falden, men kommen i fransk fangenskab.

 

Udmærkelser

Sanitetsgefreiter Johannsen og Sanitetsunderofficer Breckling af Lindholm er blevne dekorerede med Jernkorset. Førstnævnte er samtidig bleven forfremmet til Underofficer.

 Jernkorset. (Fl. N.) Smedesvend Peter Hansen og arbejdsmand Asmus Barth af Egernsund har erhvervet sig Jernkorset. Arbejdsmand Christian Felstedt af Skodsbøl er ligeledes bleven dekoreret med jernkorset, samtidig med at han forfremmedes til gefreiter.

 Jernkorset er blevet tildelt marineingeniøraspirant Gerhard Otzen, en søn af fabrikant Otzen i Sønderborg. Otzen er ifølge Sonderburger Zeitung ledende ingeniør på en undervandsbåd.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *