8. august 1914. Hejmdal: “Falske Rygter”

Senest ændret den 28. januar 2016 22:10

Aabenraa avisen Hejmdal beretter om de mange falske rygter, der er i omløb:

Krigen har forklarligt nok bragt mange falske Rygter i Omløb. Fra en Egn blev det meddelt, at man havde fanget Spioner, som havde søgt at forgifte Brøndene, fra en anden at man havde fanget en Læge, som havde Flasker med Kolera- og Tyfusbaciller. Begge disse Rygter er senere bleven dementeret af Wolffs Bureau.

Stundom optræder Rygterne i en meget troværdig Form.

Forleden udbredtes der saaledes en Meddelelse om, at en Gæstgiver og han Søn i Cochem havde forsøgt at sprænge en Jernbanetunnel i Luften. Begge, lød det videre, blev fanget og skudt. Det skulde være sket, et Par Dage før Rigsdagen traadte sammen.

I Rigsdagen bestormedes Rigsdagsmand Paulli, som repræsenterer Cochem, straks med Forespørgsler om, hvordan Sagen forholdt sig. Han erklærede, at man ikke vidste noget om Sagen i Cochem; han havde personligt talt med Gæstgiveren, før han i Søndags forlod Byen. I Torsdags erklærede Kredsens Landraad nu i en af Wolffs Bureau udsendt Depeche, at hele Historien havde været frit opfundet.

Paa ligende Vis er det gaaet med flere andre Rygter. Man bør derfor ikke fæste Lid til alt, hvad der fortælles, meget er usandt, andet er overdrevent.

Dette udelukker naturligvis ikke, at der faktisk synes at være mange russiske Spioner og Ugerningsmænd i Arbejde i Tyskland. Det er saaledes sandt, at man har fanget to russiske Spioner i Berlin, som spadserede i preussiske Officersuniformer. Og der er, som Regeringen har meddelt i en offentlig Henvendelse til Befolkningen, ogsaa faktisk gjort er en hel Del Forsøg paa at ødelægge Telefonledninger og Jernbaneforbindelser. Der er derfor al mulig Grund til Aarvaagenhed.

Efter at Myndighederne nu har truffet den Ordning, at Aviserne hvad militære Fortagender angaar, kun maa offentliggøre de Telegrammer, som de modtager gennem Wolffs Bureau, der alle maa lade dem prøve af dertil af Regeringen beskikkede Myndigheder, tør man gaa ud fra, at Efterretninger, som kommer ad denne Vej, er paalidelige.

Mand og Mand imellem fortælles der imidlertid stadig væk Rygter som skræmmer og foruroliger Befolkningen. Snart drejer det sig om begivenheder, der ligesom Historien om Gæstgiveren i Cochem er frit opfundet, snart om en lille Fjer, som er bleven til fem Høns.

Vort Raad i disse alvorlige Tider er; Tro endelig ikke alt hvad, der fortælles. Meget af det er usandt, andet er stærkt overdrevent. Telegrammer, som stammer fra Wolffs Bureau, er Meddelelser om Krigen, som Regeringen har udsendt, eller hvis Paalidelighed den har prøvet. De maa derfor betragtes som paalidelige.

Ingen bør derimod lade sig skræmme, forurolige eller vildlede af, hvad Per eller Poul har sagt, thi Per eller Poul ved i Reglen ikke mere end andre. De er blot udrustede med en større Meddelelsestrang og livligere Fantasi.

Vi vil, saa vidt det er os muligt ved Hjælp af det Materiale, der staar til raadighed, søge at holde vore Læsere underrettede om Begivenhedernes Gang. Hvad Krigen angaar, vil vi daglig bringe de Efterretninger, der indløber gennem Wolffs Bureau, det  vil sige de Efterretninger, som det efter Krigsministeriets Mening er forsvarligt at udbrede. Af løse Rygter, som svirre i Luften, vil vi ikke tage Notits, før de enten stadsfæstes eller afsløres som usande.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *